اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 34045

شناسه ملی: 14004103591

تاریخ ثبت: 1393/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1561936437

تاریخ تاسیس: 1393/03/12

آدرس: اتحادیه تهران سه راه طالقانی ابتدای خیابان شریعتی جنوبی پلاک 144 ساختمان هامون طبقه پنجم واحد هفت

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1397 و نامه شماره 49868 / ف مورخ 14/07/97 اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی فاضلی به شماره ملی 568967XXXX به عنوان رییس اتحادیه ـ نصراله نصراله نژاد به شماره ملی 206246XXXX به عنوان نایب رییس اول اتحادیه ـ مصطفی ختیال به شماره ملی 005059XXXX به عنوان نایب رییس دوم اتحادیه ـ حسن خاجی به شماره ملی 058984XXXX به عنوان دبیر اتحادیه ـ حسن دهقانی به شماره ملی 006018XXXX به عنوان خزانه دار اتحادیه و اکبر جلیلی سهی به شماره ملی 004037XXXX به عنوان بازرس اصلی اتحادیه به مدت 4 سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اسنادتعهدآور، اوراق بهاداربانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس، درغیاب رییس با امضای نایب رییس اول بهمراه مهر امورمالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و درغیاب وی با امضای نواب رییس (بترتیب اولویت) و مهر اتحادیه انجام می گردد. پ 970805XXXX24828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1397 و نامه شماره 12447 ف مورخ 5/3/1397 اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 30 ماده و 31 بند تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هریک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر میباشد پ 970509XXXX00567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/16:

موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی تهران در تاریخ 12/3/93 شماره ثبت 34045 شناسه ملی 140041XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: باستناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط بمنظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی ساختمان تهران تشکیل می گردد. مدت اتحادیه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی اتحادیه: تهران سه راه طالقانی ابتدای خیابان شریعتی جنوبی پلاک 144 ساختمان هامون طبقه پنجم واحد هفت کدپستی 156193XXXX اتحادیه فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران اتحادیه: اکبر خوشصدا به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 146078XXXX ساکن خ قزوین خ شهید برادران حسنی داخل مجتمع صنعتی فرنودی پ 16/18 علی فاضلی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 568967XXXX ساکن جاده امام رضا (ع) مجتمع صنعتی خاوران سایت فن آوران میدان کوثر خ نیلوفر پ 1325 نصراله نصراله نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 206246XXXX ساکن خیابان طالقانی خیابان بهار شمالی پلاک 203 طبقه سوم واحد شماره 14 پ 1/203 میر حسین موسوی نجفی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 137969XXXX ساکن انتهای خ وحدت اسلامی به سمت خ شوش شرقی جنب بنگاه عدل شاکری پ 485 برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا ثابت خزانه دار و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بنا به مجوز شماره 18805 021 مورخ 13/7/92 مجمع امور صنفی تهران آگهی گردید. پ 1837404 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی