اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 454457

شناسه ملی: 14004068865

تاریخ ثبت: 1393/02/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران خیابان جنت آباد شمالی خیابان گل مکانی نبش بهارستان بیست وسوم پلاک 338 طبقه چهارم واحد 8 شمالی

کد پستی: 1478794957

تاریخ تاسیس: 1393/02/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/22:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/20:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/29:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی 137060XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره متین علیایی باویل علیایی به شماره ملی 001244XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل شهناز میرزایی مهرابادی به شماره ملی 003668XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اوراق عادی و اداری و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بانکی با امضا مدیر عامل (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 981112XXXX99424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: متین علیایی باویل علیایی به شماره ملی 001244XXXX با پرداخت مبلغ 250000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت شهناز میرزایی مهرابادی به شماره ملی 003668XXXX با پرداخت مبلغ 250000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: محسن علیایی باویل علیایی به شماره ملی 007350XXXX دارای مبلغ 500000 ریال غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی 137060XXXX دارای مبلغ 500000 ریال متین علیایی باویل علیایی به شماره ملی 001244XXXX دارای مبلغ 250000 ریال شهناز میرزایی مهرابادی به شماره ملی 003668XXXX دارای مبلغ 250000 ریال پ 981108XXXX82120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: تامین کلیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز صنایع دریایی نفت، گاز و پتروشیمی تامین قطعه و انجام تعمیرات جزیی و کلی شناورها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضای هییت مدیره 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محسن علیایی باویل علیایی به شماره ملی 007350XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی 137060XXXX دارای مبلغ 500000 ریال متین علیایی باویل علیایی به شماره ملی 001244XXXX دارای مبلغ 250000 ریال شهناز میرزایی مهرابادی به شماره ملی 003668XXXX دارای مبلغ 250000 ریال پ 981112XXXX93700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:تهران خیابان جنت آباد شمالی خیابان گل مکانی نبش بهارستان بیست وسوم پلاک 338 طبقه چهارم واحد 8 شمالی کدپستی 147879XXXX انتقال یافت و درنتیجه ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید. پ 961129XXXX21408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان جنت آباد جنوبی پایین تر از میدان چهارباغ نبش کوچه 12 شرقی پلاک 34 واحد 4 کدپستی 147381XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950930XXXX11154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی: 137060XXXX باپرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا شرکت قرارگرفت. ودر نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1500000 ریال افزایش یافت ومدیرعامل شرکت اقراربه افزایش سرمایه شرکت نمودوماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی: 137060XXXX دارای 500000 ریال خانم سارا سپاسی آهویی به شماره ملی 007813XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه آقای محسن علیایی باویل علیایی به شماره ملی 007350XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه پ 950117XXXX57874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن علیایی باویل علیایی به شماره ملی 007350XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ آقای غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی 137060XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به سمت اعضاهییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. پ 950117XXXX40386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سارا سپاسی آهویی به شماره ملی 007813XXXX بادریافت کلیه سهم الشرکه خود( 500000 ریال سهم الشرکه)ازصندوق شرکت ازشرکت خارج ودر نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. شرکا شرکت بعد از کاهش سرمایه: ـ آقای محسن علیایی باویل علیایی به شماره ملی 007350XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه ـ آقای غلامرضا علیایی باویل علیایی به شماره ملی 137060XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه پ 950117XXXX67295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به تهران خیابان شریعتی پایین تر از بهارشیراز بن بست دوج پلاک 6 کدپستی 161394XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ 940616XXXX39562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

شرکت با مسیولیت محدود میلان رابین صنعت پیشرو در تاریخ 29/2/93 شماره ثبت 454457 شناسه ملی 140040XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه کالاهای برق و الکترونیک و کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه، تولید، ساخت و مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، تولید، واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت در نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از خارجی و داخلی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان مطهری، بعد از متروی مفتح، خیابان مهرداد، پلاک 14 ، واحد 5 ، کدپستی 157583XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: سارا سپاسی آهویی بسمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل بشماره ملی 007813XXXX ساکن تهران، هفت تیر، بهار شمالی، بالاتر از امام سجاد، کوچه شکیبا، پلاک 21 ، طبقه 3 دارنده 000/500 ریال سهم الشرکه آقای محسن علیایی باویل علیایی بسمت نایب رییس هییت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی 007350XXXX ساکن تهران، هفت تیر، بهار شمالی، بالاتر از امام سجاد، کوچه شکیبا، پلاک 21 ، طبقه 3 دارنده 000/500 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ 1826328 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی