اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6790

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 31/5/1391 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 آقای رسول درخشان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، مسعود درخشان به سمت رییس هییت مدیره، خانم رویا بهالو به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 2 خانم ملیحه آدینه به سمت بازرس اصلی و خانم ام البنین بهالو به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه محلی هم اندیشان و کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی