اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3066

شناسه ملی: 10861853635

تاریخ ثبت: 1388/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/10:

1,050,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1396 وبرابر تاییدیه شماره 8745/16 مورخ 19/11/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمودرضا توبچی نژاد به شماره ملی 264929XXXX بسمت مدیر عامل ورییس هییت مدیره و خانم رابعه باژبان به شماره ملی 264929XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا توبچی نژاد به شماره ملی 264931XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 -کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهد آوررسمی از قبیل چک،سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا مشترک آقای محمودرضا توبچی نژاد( مدیرعامل) وخانم رابعه باژبان (نایب رییس هییت مدیره) ودرغیاب نایب رییس هییت مدیره با امضا آقای محمدرضا توبچی نژاد(منشی هییت مدیره)بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل ودرصورت لزوم با امضای نایب رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961205XXXX77143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/03/1396 وبرابر تاییدیه شماره 8744/16 مورخ 19/11/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمودرضا توبچی نژاد کد ملی 264929XXXX و محمدرضا توبچی نژاد کد ملی 264931XXXX و حمیدرضا توبچی نژاد کد ملی 264937XXXX و خانم ها رابعه باژبان کد ملی 264929XXXX و مهدیه باژبان کد ملی 264935XXXX به ترتیب سه نفر اول به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و دو نفر آخر به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقایان ایمان فرح بدنیای کد ملی 264932XXXX و مهدی دال گوهی کد ملی 264930XXXX به ترتیب نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961209XXXX03612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 وبرابر تاییدیه شماره 8743/16 مورخ 19/11/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدیدی مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته وجایگزین اساسنامه قبلی گردیده است. 2 ـ نشانی شرکت از بندرانزلی ـ خیابان مطهری ـ پاساژ کوهستانی به استان گیلان ـ شهرستان بندرانزلی ـ بخش مرکزی ـ شهر بندرانزلی ـ کوی واحدی ـ خیابان کوی واحدی ـ خیابان شیلات ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 431765XXXX تغییر یا فته وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شده است. ش 961209XXXX29762 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/08:

پیرو آگهی شماره 33353 23/12/88 و باستناد تاییدیه شماره 3132/16 12/6/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی منضم بصورت جلسه مورخ 12/4/92 مجمع عمومی عادی و صورت جلسه مورخ 12/4/92 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت تعاونی ترنم نیلوفر تالا به شماره ثبت 3066 اتخاذ گردیده که بدین وسیله آگهی می گردد. 1 آقایان محمودرضا توپچی نژاد کد ملی 264929XXXX ، محمدرضا توپچی نژاد کد ملی 264931XXXX ، اسماعیل معافی درخشان کد ملی 264915XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره، آقای حمیدرضا توپچی نژاد کد ملی 264937XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقای ایمان فرحبد نیا کد ملی 264932XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی دال کوهی کد ملی 264930XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 طبق صورت جلسه هییت مدیره: آقای محمودرضا توپچی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا توپچی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اسماعیل معافی درخشان به سمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب و آقای محمود رضا توپچی نژاد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب، حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره باامضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس هییت مدیره باامضا منشی هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه های اداری باامضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 734890XXXX111828XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی ترنم نیلوفر تالاب باستناد تاییدیه شماره 3553/405 مورخ 10/12/88 تحت شماره 3066 ب شناسه ملی 108618XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت بدینوسیله آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: اسکله قایقرانی و آنچه در ماده 3 اساسنامه می باشد. 2 ـ مرکز شرکت: بندرانزلی، خیابان مطهری، پاساژ کوهستانی، کدپستی 69474 ـ 43136 ، لوازم قنادی توپچی نژاد 3 ـ سرمایه شرکت: 000/050/1 ریال منقسم به 21 سهم 000/50 هزار ریالی که 000/350 نقداً بموجب گواهی شماره 470 ـ 3202 مورخ 9/12/88 صندوق تعاون شعبه مرکزی بندرانزلی بحساب جاری شماره 135182 شرکت واریز و بقیه در تعهد سهامداران است. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای محمودرضا توپچی نژاد بسمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا توپچی نژاد بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اسماعیل معافی درخشان بسمت منشی هییت مدیره، آقای حمیدرضا توپچی نژاد بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب و آقای اسماعیل معافی درخشان بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای مشترک آقای اسماعیل معافی درخشان مدیرعامل و محمودرضا توپچی نژاد رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای محمدرضا توپچی نژاد نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. 6 ـ ایمان فرحبد نیای بسمت بازرس اصلی و مهدی دال کوهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرانزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی