اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2294

شناسه ملی: 10260217515

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8731754551

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهر کاشان شهرک صنعتی راوند بلوار شماره 2 جنوبی خیابان 16 شرقی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

700,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/22:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ـ شهرستان کاشان ـ بخش مرکزی ـ شهر کاشان ـ شهرک صنعتی راوند ـ بلوار شماره 2 جنوبی ـ خیابان 16 شرقی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 873175XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961221XXXX09947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1395 موارد زیر به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه الحاق شد: "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: اخذ تسهیلات بانکی از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری درخصوص طرح های توجیهی ، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح" ش 951226XXXX92720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/1395 و بنا به تفویض اختیار حاصله مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 168000000 ریال به مبلغ 700000000 ریال از محل مطالبات نقدی سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 700000000 ریال منقسم به 4375 سهم بانام عادی 160000 ریالی که تماما پرداخت شده میباشد. ش 951226XXXX66416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1395 آقای عباسعلی مهدیزاده طاهری به شماره ملی 126322XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حسین عدالت به شماره ملی 106042XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951226XXXX64424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قطبی فر شماره ملی 126326XXXX و آقای احمد قطبی فر شماره ملی 126125XXXX و آقای اکبر حسن زاده جلگه شماره ملی 032066XXXX اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای عباسعلی مهدیزاده طاهری شماره ملی 126322XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حسین عدالت شماره ملی 106042XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940713XXXX99774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1394 و با توجه به اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1394 هییت مدیره شرکت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه از مبلغ 000/500/10 تا مبلغ 168000000 ریال با بالا بردن مبلغ اسمی سهام اقدام نمود و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 168000000 ریال منقسم به 1050 سهم 160000 ریالی که تماما پرداخت شده است. ش 940713XXXX45348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد قطبی فر رییس هییت مدیره و اکبر حسن زاده جلگه نایب رییس هییت مدیره و علی قطبی فر عضو هییت مدیره و محمد قطبی فربشماره ملی 126322XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940713XXXX24211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

باستناد صورتجلسه مورخ 27/4/92 هییت مدیره شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل آقای محمد قطبی فر و یکی از اعضا هییت مدیره آقایان احمد قطبی فر رییس هییت مدیره و اکبر حسن زاده جلگه نایب رییس و علی قطبی فر عضو هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1707066 اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مورخ 19/8/1390 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره 1 روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 2 آقایان عباسعلی مهدیزاده و حسین عدالت به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 آقای احمد قطبی فر عضو و رییس هییت مدیره و آقای اکبر حسن زاده جلگه عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای علی قطبی فر عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد قطبی فر به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مورخ 22/9/87 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/9/87 : 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 شرکت به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ آقایان عباس مهدی زاده و حسین عدالت به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ آقای احمد قطبی فر عضو و رییس هییت مدیره و آقای رضا ابوالحسنی بیدگلی عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای علی قطبی فر عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد قطبی فر بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. اداره ثبت اسناد کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

الف: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هییت مدیره مورخ 22/9/84 1 -ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 83 شرکت به تصویب رسید 2 -آقای عباس مهدی زاده و حسین عدالت به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 -آقای احمد قطبی فر به سمت عضو و رییس و رضا ابوالحسنی بیدگلی به سمت عضو و نایب رییس و علی قطبی فر عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند سپس آقای محمد قطبی فر به سمت مدیر عامل شرکت منصوب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ب: به استناد صورتجلسه مورخ 25/9/84 مجمع عمومی فوق العاده و اختیارات تفویضی و تصویبی هییت مدیره مورخ 7/10/84 با انتشار 50 سهم با نام 10000 ریالی سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 10500000 ریال افزایش که اضافه مذکور برابر گواهی شماره 145/214 مورخه 7/10/84 بانک کشاورزی شعبه شهید رجایی کاشان به حسابه شماره 7011 شرکت واریز گردیده است لذا ماده 5 اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ 10500000 ریال منقسم به 1050 سهم با نام 10000 ریالی تمام پرداخت شده می باشد مراتب ذیل ثبت اولیه در تاریخ 19/10/84 تکمیل و امضا گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت استان کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی