اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 335156

شناسه ملی: 10103719996

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1477915585

آدرس: تهران جنت آباد شمالی خیابان بهارستان 10 پلاک 26 واحد 3

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فرهاد فرهان بشماره ملی 491086XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - مرضیه فردوس آرا بشماره ملی 006370XXXX بسمت رییس هییت مدیره - محمد فرهان بشماره ملی 008058XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره - مهدی اسماعیلی رنجبر بشماره ملی 305208XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اورق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد عباس هجرانی تکان تپه بشماره ملی 294856XXXX بسمت بازرس اصلی و فاطمه حسن نایب بشماره ملی 004341XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 961208XXXX10825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهادفرهان بشماره ملی 491086XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم مرضیه فردوس آرا بشماره ملی 006370XXXX بسمت رییس هییت مدیره ومحمد فرهان بشماره ملی 008058XXXX1 بسمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی اسماعیلی رنجبر به شماره ملی 305208XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . آقای عباس هجرانی تکان تپه به شماره ملی 294856XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه حسن نایب ش م 004341XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی واوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940317XXXX22933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 4 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. آدرس شرکت از به: تهران جنت آباد شمالی خیابان بهارستان 10 پلاک 26 واحد 3 کد پستی 147791XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ 940317XXXX56739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ خاوران شهرک مشیریه 30 متری صالحی بعد از چهارراه اول نبش کوچه فروردین شرقی پ 37 ط پنجم واحد 14 کدپستی 185498XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 10/08/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ خانم زهرا کاوه به شماره ملی 005907XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه فردوسی آرا به شماره ملی 006370XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/9/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید صفایی به شماره ملی 006600XXXX و خانم سعیده کارگرزاده آذر به شماره ملی 005879XXXX و آقای ایمان نخعی سرودانی به شماره ملی 299274XXXX و آقای محمود عامری متین به شماره ملی 118895XXXX و آقای مهدی اسماعیلی رنجبر به شماره ملی 305208XXXX و آقای فرهاد فرهان به شماره ملی 491086XXXX تا تاریخ 10/9/92 . 5 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 6 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید صفایی به شماره ملی 006600XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سعیده کارگرزاده آذر به شماره ملی 005879XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایمان نخعی سرودانی به شماره ملی 299274XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود عامری متین به شماره ملی 118895XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی اسماعیلی رنجبر به شماره ملی 305208XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد فرهان به شماره ملی 491086XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد فرهان به شماره ملی 491086XXXX به سمت مدیرعامل. 7 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: 1 ـ طبخ تولید، توزیع و بسته بندی مواد غذایی و خوراکی و آشامیدنی مجاز و بهداشتی 2 ـ تامین، تولید و توزیع البسه، کیف و کفش پرسنلی و ورزشی برای تمام سطوح 3 ـ تامین، توزیع و تجهیز ملزومات اداری و مورد نیاز اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، عمومی، خصوصی و دولتی 4 ـ ارایه وظایف پشتیبانی فنی و خدماتی شامل الف ـ امور تاسیساتی (تامین، تجهیز و تعمیر و نگهداری سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی، کامپیوتری، برقی، مکانیکی، حرارتی، برودتی، لوله کشی و کلیه خدمات پیمانکاری ساختمانی ب ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز و پارکها ج ـ امور آشپزخانه و رستوران د ـ خدمات عمومی و اداری و دفتری شامل (باغبانی، تایپ و تکثیر) به وزارتخانه ها، شرکتها و دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی 5 ـ انجام کلیه پروژه های خدمات شهری شامل امور نظافتی، پاکسازی، رفت و روب، جمع آوری، تفکیک زباله و بازیافت و جابجایی زباله، آوار، نخاله، خاک و ضایعات فضای سبز از مبدا از قبیل آب گرفتگی، برف روبی، شن ریزی و نمک پاشی در یخبندان، شستشو و رنگ آمیزی (نرده ها، گاردریلها, سازه ها معابر، جداول و المانهای شهری و اماکن دولتی، عمومی و خصوصی) 6 ـ طراحی و انجام کپه کاری، نهال کاری، سمپاشی 7 ـ مبارزه، جمع آوری و دفع حیوانات موذی 8 ـ انجام کلیه پروژه های عمرانی شامل لکه گیری و روکش آسفالت، مرمت و بازسازی، طراحی، اصلاح، تخریب و احداث (ابنیه، انهار، جداول، سازه ها، معابر، نرده ها و اماکن دولتی، عمومی و خصوصی) و بازپیرایی المانهای شهری 9 ـ خرید و فروش، صادرات و واردات و انجام هرگونه حق العمل کاری در خصوص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی 10 ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی 11 ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی 12 ـ شرکت و برپایی مناقصات و مزایدات و شرکت در نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی 13 ـ مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها از طریق خرید سهام آنها 14 ـ تامین نیروی انسانی خدماتی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام کلیه امور مجازی که به نحوی در راستای پیشرفت اهداف شرکت باشد. 15 ـ تولید ساخت مشاوره اجرا نصب و نگهداری انواع سازه های فلزی و بتونی نظیر الف ـ انواع انبوه سازی و شهرسازی، انواع اسکلت های ساختمانی صنعتی و انجام کلیه عملیات های مربوط به تکمیل کلیه سازه ها ب ـ انواع مخازن سویل اسکله انواع دکل ها (روشنایی میل پرچم دوربین و ...) ج ـ انواع پل های ماشین رو و عابر پیاده د ـ انواع آسانسور بالابر و پله برقی 16 ـ مشاوره طراحی اجرا و نگهداری کلیه پروژه ها در زمینه فعالیت های مرتبط صنعتی پشتیبانی فنی تاسیسات برقی انواع پارکینگ طبقاتی و مکانیزه و ماشین آلات مربوطه 17 ـ مشاوره طراحی نگهداری و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها آزادراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم انتقال هوایی پایه دار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی سیستم های حمل و نقل (تهیه نصب و نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ایمن سازی) و راهسازی عملیات آسفالتی و خاکی خاکبرداری آن و کلیه پروژه های راه و نظایر آنها 18 ـ مشاوره طراحی نگهداری و اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب و نفت و گاز تاسیسات مکانیکی هیدرومکانیکی تاسیسات و امور رفاهی ساختمان عمومی الحاق گردید. 8 ـ نام شرکت به تولیدی و مهندسی آکس تراز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 9 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 16/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی