اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39030

شناسه ملی: 10380547089

تاریخ ثبت: 1389/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/20

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار کلاهدوز کلاهدوز 47 بیست متری صاحب الزمان

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ الناز غفاری 084989XXXX ـ مصطفی ندافیان حسین آباد 094323XXXX محمد تقی یزدی 093815XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ بازرس اصلی: احمد اشجعی با کد ملی 165094XXXX بازرس علی البدل:محمود دلخوش با کد ملی 093294XXXX برای مدت یک سال انتخاب شدند 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. ش 941212XXXX91645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد تقی یزدی با کد ملی 093815XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای مصطفی ندافیان حسین آباد با کد ملی 094323XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـخانم الناز غفاری با کد ملی 084989347 به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941212XXXX86973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود دلخوش و احمد اشجعی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان محمد تقی یزدی و حسین کرد بچه و حمیدرضا کوچه باغی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 201610XXXX110112XXXX رییس ثبت اسناد ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین کرد بچه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا کوچه باغی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX110112XXXX رییس ثبت اسناد ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد همتی فراهانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی یزدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا کوچه باغی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا کوچه باغی بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 28/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/12/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمد اشجعی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن صابری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/3/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا کوچه باغی و آقای محمدتقی یزدی و آقای محمدجواد همتی فراهانی تا تاریخ 20/3/91 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا کوچه باغی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی یزدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدجواد همتی فراهانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد همتی فراهانی بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 21/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 03/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمدتقی یزدی و آقای محمدجواد همتی فراهانی و خانم عاطفه منفرد تا تاریخ 20/03/1391 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدجواد همتی فراهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عاطفه منفرد به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجواد همتی فراهانی به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا محمدتقی یزدی و محمدجواد همتی فراهانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ 18/09/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/22:

شرکت فوق در تاریخ 20/3/89 تحت شماره 39030 و شناسه ملی 103805XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 خطوط انتقال (نفت، گاز آب) شبکه گازرسانی پس از اخذ مجوز، تاسیس ات مکانیکی و هیدرولیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب، برق، گاز و فاضلاب) انتقال زباله، تاسیس ات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بندها، سدها و مخازن آب، شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن، ساخت و احداث کلیه جایگاهها و واحدهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداشت کلیه موارد فوق و ابزار دقیق، حفاظت کاتدی، پوشش (لاینینگ) سندبلاست 2 اجرای پروژه های ساختمانی ابنیه، مسکونی و غیرمسکونی، ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگ راهها، راههای ریلی، باند فرودگاه ، تونلها، پلها، ساخت و مونتاژ و راه اندازی کارخانجات تولیدی بتنی و بچینگ، بتن سبک، دیوارهای 3 دی پانل، پروژه های نقشه برداری، ژیوتکنیک، مقاومت مصالح، زهکشی، تسطیح اراضی و احداث آزمایشگاههای مکانیک خاک 3 تجارت شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز داخلی و خارجی تجهیزات ساختمانی، تاسیس اتی، تولیدات صنعتی و پتروشیمی و پالایشگاهی و انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه امور گمرکی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار کلاهدوز کلاهدوز 47 بیست متری صاحب الزمان پلاک 8 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17/5463/51 مورخ 29/2/89 نزد بانک تجارت شعبه آزادی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدتقی یزدی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمدجواد همتی فراهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای جلال یزدی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمدجواد همتی فراهانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای احمد اشجعی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدحسن صابری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی