اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2201

شناسه ملی: 10700093233

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوروزعلی رضاپورطاشی به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی: 212076XXXX ـ خانم فاطمه سادات حسینی اوزینه به سمت نایب رییس هییت مدیره با کد ملی: 211020XXXX ـ آقای محمدحسن رضاپورطاشی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره با کد ملی: 212075XXXX بسمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/08/1398 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد و قراردادهای تعهدآور ، بانکی ، مالی ، چک ، سفته و بروات و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمدحسن رضاپورطاشی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960913XXXX76305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن رضاپورطاشی با کد ملی: 212075XXXX وآقای نوروزعلی رضاپورطاشی با کد ملی: 212076XXXX وخانم فاطمه سادات حسینی اوزینه با کد ملی: 211020XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 25/08/1398 تعیین و انتخاب گردیدند:: روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید.: آقای علی اصغر دهقان با کد ملی: 212235XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صغرا زاهدی با کد ملی: 459156XXXX به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.: ترازنامه حساب سودو زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. ش 960913XXXX26540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 17/03/1397 تعیین و انتخاب گردیدند: الف) آقای محمدحسن رضاپورطاشی با کد ملی: 212075XXXX ب)آقای نوروزعلی رضاپورطاشی با کد ملی: 212076XXXX ج) خانم آزاده پناهنده با کد ملی: 511067XXXX ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ـ آقای علی اصغر دهقان با کد ملی: 212235XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صغرا زاهدی با کد ملی: 459156XXXX به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. ش 950326XXXX44785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدحسن رضاپورطاشی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره با کد ملی: 212075XXXX و آقای نوروزعلی رضاپورطاشی به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی: 212076XXXX وخانم آزاده پناهنده به سمت نایب رییس هییت مدیره با کد ملی: 511067XXXX اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/03/1397 انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی ونامه های اداری چک و سفته وبراوات و قراردادها با امضا مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمدحسن رضاپورطاشی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950326XXXX94128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای محمدحسن رضاپورطاشی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره با کد ملی : 212075XXXX ـ آقای نوروزعلی رضاپورطاشی به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی : 212076XXXX ـ آقای محمود رضاپورطاشی به سمت نایب رییس هییت مدیره با کد ملی : 212076XXXX ـ خانم آزاده پناهنده به سمت عضو هییت مدیره با کد ملی : 511067XXXX اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/03/1395 انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی ونامه های ادارای چک و سفته وبراوات و قراردادهای با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 930929XXXX80926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 24/03/1395 بشرح ذیل انتخاب گردیدند: الف) آقای محمدحسن رضاپورطاشی بشماره ملی 212075XXXX ب)آقای نوروزعلی رضاپورطاشی بشماره ملی 212076XXXX ج) آقای محمود رضاپورطاشی بشماره ملی 212076XXXX د) خانم آزاده پناهنده بشماره ملی 511067XXXX ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر شرکت تعیین گردید. ـ آقای علی اصغر دهقان با کد ملی : 212235XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زاهدی با کد ملی : 459156XXXX به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 930929XXXX74820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: رشته تاسیسات وتجهیزات :دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گاز رسانی ،تاسیسات مکانیک و هیدرومکانیکی ،سیستم های سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان ،(آب ،برق ،گازوفاضلاب)وانتقال زباله ،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسورپله برقی)سیستم های خبرو هشداردهنده ،تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ورختشویخانه ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی (سندبلاست)حفاظت کاتودی ،پوشش (لاینینگ)، ایستگاههای پمپاژ و نظایرآن، رشته راه و ترابری : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی و فرعی ,بزرگراهها,راههای ریلی ,باندفرودگاه,سیستمهای انتقال هوایی پایدار تونل ها پله ها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه ,نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن .رشته ساختمان : دربرگیرنده امورپیمانکاری مریوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و آجری , سنگی , بتنی وفلزی و نظایرآن رشته آب : دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی ,سازه های هیدرولیکی , تونل های آب ,مخازن آب و شبکه های توزیع آب ,شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن و اجرا و نظارت مجری ساختمان و صادرات و واردات کالا های مجاز ـ خرید و فروش کالاهای داخلی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات بخش داخلی و خارجی مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور و تامین نیروی کار و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و درنتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 930929XXXX36429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن و در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های اب و فاضلاب و نظایر آن و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 791650XXXX110008XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوروز علی رضا پورطاشی فرزند محمدحسن دارای شماره ملی 212076XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدحسن رضا پورطاشی فرزند نوروز دارای شماره ملی 212075XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود رضا پورطاشی فرزند محمدحسن دارای شماره ملی 212076XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا رضا پورطاشی فرزند محمدحسن دارای شماره ملی 459138XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 791650XXXX110008XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 14/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. 2 ـ آقای علی اصغر دهقان به شماره ملی 212235XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زاهدی به شماره ملی 459156XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. 4 ـ آقای نوروز علی رضا پور تاشی با کد ملی 212076XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد حسن رضا پور تاشی با کد ملی 212075XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای محمود رضا پور تاشی با کد ملی 212076XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رضا رضا پور تاشی با کد ملی 459138XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضا مدیر عامل منفرداً با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 791650XXXX111374XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/10/90 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 شرکت مورد تصویب قرار گرفت 2 ـ آقای علی اصغر دهقان به عنوان بازرس اصلی و صغری زاهدی بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 4 ـ آقای نوروز علی رضا پورتاشی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمود رضا پورتاشی بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد حسن رضا پورتاشی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا رضا پورتاشی بسمت و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد رییس ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 19/10/88 و 20/10/1388 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید 1 ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1387 شرکت مورد تصویب قرار گرفت 2 علی اصغر دهقان به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زاهدی به سمت بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 آقای نوروزعلی رضاپورتاشی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود رضاپورتاشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسن رضاپورتاشی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا رضاپورتاشی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هییت مدیره مورخه 20/11/85 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای 1383 و 1384 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 - آقای علی اصغر دهقان به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زاهدی به سمت بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - آقایان مرتضی بابازاده گشتی به سمت رییس هییت مدیره، محمد حسن رضا پورتاشی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نوروز علی رضا پور تاشی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی