اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11124

شناسه ملی: 10840085908

تاریخ ثبت: 1388/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان یزد شهر یزد خیابان کاشانی کوچه شهید معظمی

تاریخ تاسیس: 1388/08/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/17:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای امیر کریمی به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید سیف الهی هدش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "پیمان یزد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/08/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد فتحیان دستگردی و آقای سید رضا اسعدی و آقای علی همتی تا تاریخ 17/08/1390 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد فتحیان دستگردی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید رضا اسعدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی همتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید رضا اسعدی به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 22/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/8/1388 تحت شماره 11124 و شناسه ملی 108400XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه طرح مشاوره و نظارت اجر نگهداری کلیه کارهای تاسیسات مکانیکی ـ الکتریکی ـ الکترونیکی ـ آبرسانی ـ فاضلاب و مابقی به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ شهر یزد خیابان کاشانی کوچه شهید معظمی پلاک 59 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 508/20090/67 مورخ 25/7/1388 نزد بانک تجارت شعبه بلوار جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فرزاد فتحیان دستگردی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدرضا سلیم پور به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید رضا اسعدی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای سید رضا اسعدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره آقای فرزاد فتحیان دستگردی و مدیرعامل سید رضا اسعدی مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای امیر کریمی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای سعید سیف الهی هدش به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی