اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 377707

شناسه ملی: 10320276551

تاریخ ثبت: 1389/03/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/31

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا خ طاهری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/31:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر امیدیان سوارباغی به شماره ملی 129127XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین امیدیان سوارباغی به شماره ملی 006852XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا روح الهی به شماره ملی 114132XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان زارع بیدکی به شماره ملی 005791XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل . تا تاریخ 23/11/1392 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا با همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عادی بطور عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر امیدیان سوارباغی به شماره ملی 129127XXXX و آقای حسین امیدیان سوارباغی به شماره ملی 006852XXXX و خانم زهرا روح الهی به شماره ملی 114132XXXX تا تاریخ 23/11/1392 در تاریخ 24/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/3/89 تحت شماره 377707 و شناسه ملی 103202XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره طراحی اجرا و نظارت فنی بر پروژه های عملیاتی و محاسباتی اچ پی سی در صنعت علوم زمین و اکتشاف و کلیه شاخه های مهندسی مشاوره و طراحی در هوشمند سازی فرایندهای عملیاتی محاسباتی پردازشی و تفسیری در صنعت لرزه نگاری مهندسی مخزن و ژیوفیزیک پروژه های زیست محیطی انرژی های نو تاسیس ات و تجهیزات صنعتی نفت و گاز خرید و فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت بنحی سودآوری داشته باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا خ طاهری پ 21 ط 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به پنج هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد پنج هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 294 مورخ 17/3/89 نزد بانک ملت شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حمیدرضا عاصمی زواره به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای حسین امیدیان سوارباغی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای حسین هاشمی شاهدانی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای حسین هاشمی شاهدانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی پاک نژاد به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای حسن خلیلی سعدآبادی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی