اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 10430

شناسه ملی: 10100422357

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 25 نفر

آدرس: تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی کوچه یکم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی 101037XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و محمد امین بیطرف به شماره ملی 119877XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ 980221XXXX10212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل شریفیان راد به شماره کد ملی 128632XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و جمال الدین هدایت به کد ملی 119846XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسن امین به کد ملی 119883XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره ، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 980207XXXX82541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال الدین هدایت به کد ملی 119846XXXX ، سپهر آل رسول به کد ملی 005986XXXX ، حسن امین به کد ملی 119883XXXX ، ابوالفضل شریفیان راد به کد ملی 128632XXXX و رحمت اله نقیان به کد ملی 003893XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 980117XXXX17924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جمال الدین هدایت به کد ملی 119846XXXX و سپهر آل رسول به کد ملی 005986XXXX و حسن امین به کد ملی 119883XXXX و ابوالفضل شریفیان راد به کد ملی 128632XXXX ، رحمت اله نقیان به کد ملی 003893XXXX بسمت اعضا هییت مدیره تا مورخه 5/5/97 انتخاب شدند پ 961215XXXX40381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ای شرکت انتخاب گردبد. موسسه اصلاح گستران امین شناسه ملی 101037XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کد ملی 119877XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند پ 961003XXXX90730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل شریفیان راد به شماره کد ملی 128632XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای جمال الدین هدایت با کد ملی 119846XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن امین با کد ملی 119883XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضارییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 951022XXXX05242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

آگهی تغییرات شرکت جبل سهامی عام به شماره ثبت 10430 و شناسه ملی 101004XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جمال الدین هدایت به کد ملی 119846XXXX - سپهر آل رسول به کد ملی 005986XXXX - فضل اله هدایت به کد ملی 119875XXXX - حسن امین به کد ملی 119883XXXX - ابوالفضل شریفیان راد به کد ملی 128632XXXX - رحمت اله نقیان به کد ملی 003893XXXX و مسعود آل رسول به کد ملی 003716XXXX برای مدت دو سال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/06:

آگهی تغییرات شرکت جبل سهامی عام به شماره ثبت 10430 و شناسه ملی 101004XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه آگاه تراز مدبر شناسه ملی 102605XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کد ملی 119877XXXX ،به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آگاه تراز مدبر به شماره شناسه ملی 102605XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کد ملی 119877XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ 950212XXXX41612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال الدین هدایت ش ملی 119846XXXX ـ سپهر آل رسول ش ملی 128432XXXX ـ فضل اله هدایت ش ملی 119875XXXX ـ حسن امین ش ملی 119883XXXX ـ ابوالفضل شریفیان راد ش ملی 128632XXXX ـ رحمت اله نقیان ش ملی 003893XXXX و مسعود آل رسول ش ملی 003716XXXX برای مدت دو سال در سمت اعضا هییت مدیر انتخاب شدند. پ 940125XXXX01953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله هدایت به شماره کد ملی 119875XXXX به سمت مدیرعامل و آقای جمال الدین هدایت ش ملی 119846XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن امین ش ملی 119883XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضارییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره ودر غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضارییس هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940124XXXX64687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی 102605XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد جبراییلی با کد ملی 505922XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ 940108XXXX17120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 91 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردد. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی 102605XXXX8 به سمت بازرس اصلی و احمد جبراییلی به شماره ملی 505922XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 1392 انتخاب گردیدند. پ 1783330 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/07:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/12/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی 102605XXXX8 به سمت بازرس اصلی و احمد جبراییلی به کد ملی 505922XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 1637490 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 4/7/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جمال الدین هدایت به کد ملی 119846XXXX و سید عبداله آل رسول به کد ملی 128432XXXX و فضل اله هدایت به کد ملی 119875XXXX و حسن امین به کد ملی 119883XXXX و ابوالفضل شریفیان راد به کد ملی 128632XXXX و رحمت اله نقیان به کد ملی 003893XXXX و مسعود آل رسول به کد ملی 003716XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/5/91 جمال الدین هدایت به سمت رییس هییت مدیره و حسن امین به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید عبداله آل رسول به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به کد ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی و محمود عنصری به کد ملی 197207XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 6/1/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرس معین مشاور مجرب به شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی و محمود عنصری به کد ملی 197207XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه سپاهان تراز به شناسه ملی 102601XXXX7 بسمت بازرس اصلی و سید شهریار نوریان به کد ملی 128780XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 1/12/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی 102601XXXX7 به سمت بازرس اصلی و سید شهریار نوریان به کد ملی 128780XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ 26/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. موسسه ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمد گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جمال الدین هدایت به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و حسن امین به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدعبداله آل رسول فضل اله هدایت ابوالفضل شریفیان راد و رحمت اله نقیان و سیدمسعود آل رسول به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/17:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/1/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/025/25 ریال به مبلغ 000/000/175/37 ریال منقسم به 000/175/37 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/150 ریال بموجب گواهی شماره 1687/1022 مورخ 28/12/87 بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی شرقی پرداخت گردیده است ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/5/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 7/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 بتصویب رسید. موسسه ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 22/4/1387 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان جمال الدین هدایت وسید عبداله آل رسول وفضل اله هدایت وحسن امین و ابوالفضل شریفیان راد وفضل اله نقیان ومسعود آل رسول آقایان جمال الدین هدایت به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل وحسن امین به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات و غیره با امضا مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/85 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/725/22 ریال به مبلغ 000/000/025/25 ریال منقسم به 000/025/25 سهم 000/1 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده است. ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/5/85 تکمیل امضا گردیده است. همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران- بلوار میرداماد- خیابان شهید حصاری جنوبی- کوچه یکم- پلاک 30 - طبقه 1 منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 16/3/85 واصل گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمال الدین هدایت به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای حسن امین به سمت نایب رییس هییت مدیره آقایان سیدعبدالله آل رسول فضل الله هدایت -ابوالفضل شریفیان راد- فضل اله نقیان- سیدمحمدباقر آل رسول کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4/4 -م اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 25/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1383 بتصویب رسید. موسسه ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/83 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/18:

پیرو آگهی صادره شماره 4177/32 - 6/10/82 شرکت جبل سهامی عام به شماره ثبت 10430 جمال الدین هدایت به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند که سمت مدیریت عامل نامبرده از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/7/82 شرکت مزبور که در تاریخ 12/9/82 واصل گردید: 1 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان جمال الدین هدایت و عبداله آل رسول و حسن امین و ابوالفضل شریفیان راد و فضل اله نقیان و باقر آل رسول و فضل اله هدایت. 2 - که آقایان جمال الدین هدایت به سمت رییس هییت مدیره و حسن امین به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه - عادی بطور فوق العاده مورخ 14/4/82 شرکت مزبور که درتاریخ 6/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - موسسه ایران شهود بسمت بازرس اصلی و آقای گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی