اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 392267

شناسه ملی: 10320432607

تاریخ ثبت: 1389/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: در واحد ثبتی تهران به آ درس شهر تهران ، الهیه ، خ فیاضی فرشته سابق خ مریم شرقی پ 43

کد پستی: 1938935861

تاریخ تاسیس: 1389/10/05

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای عبداله یزدانی به کد ملی 182951XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران الهیه خ مریم شرقی پ 43 ط 2 ک.پ 193893XXXX می باشد. پ 1673783 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 15/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 70000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفتاد هزار سهم 000/000/1 ریالی که ِهفتاد هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 11/04/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان ابراهیمی به شماره ملی 416006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 01/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به شماره شناسنامه 8612 تاریخ تولد 29/5/1360 فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ 000/000/000/28 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/21 ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/21 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/14 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 2 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. 2 ـ 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفتاد هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد هفتاد هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت مدیرعامل، 4 ـ 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امـضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ 2 ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان ابراهیمی به شماره ملی 416006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. در تاریخ 20/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم بشماره ملی 006302XXXX و آقای عبدالحسین محبت فرد بشماره ملی 006698XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی بشماره ملی 042104XXXX 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم بشماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد بشماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی بشماره ملی 042104XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای جواد حمیدی جم بشماره ملی 006302XXXX بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 4 ـ آقای نجفعلی فرجی شماره ملی 658990XXXX با دریافت مبلغ 000/000/000/56 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/70 ریال به مبلغ 000/000/000/14 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 5/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال میباشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/000/56 ریال، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/000/7 ریال، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/000/7 ریال. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل. 4 ـ 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 22/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/4/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 004210XXXX8 تا تاریخ 20/4/1392 . در تاریخ 04/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 004210XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 04/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفتاد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 27/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آ درس شهر تهران، الهیه، خ فیاضی (فرشته سابق) خ مریم شرقی پ 43 کدپستی: 193893XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به بیست هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 51 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 21/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 5/10/1389 تحت شماره 392267 و شناسه ملی 103204XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع انواع مبلمان و صنایع چوبی و لوازم خانگی واردات انواع ماشین آلات و مواد اولیه و دستگاههای مورد نیاز جهت تولیدات شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرسی به خصوص در زمینه فعالیتهای شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش های خصوصی داخلی و خارجی انعقادقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش خ کامبیز پ 37 ساختمان تات کدپستی 151663XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی 658990XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی