اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 336242

شناسه ملی: 10103725657

تاریخ ثبت: 1387/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1484935684

آدرس: تصفیه تهران فلکه دوم صادقیه باغ فیض مقابل مسجد ثامن الحجج بن بست بهار پ 34

تاریخ تاسیس: 1387/07/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/27:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمید مهندسی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ـ فلکه دوم صادقیه باغ فیض مقابل مسجد ثامن الحجج بن بست بهار پ 34 کدپستی: 148493XXXX می باشد. در تاریخ 8/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/7/1387 تحت شماره 336242 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه خدمات مشاوره ای وسایل کمک آموزشی در این زمینه و اداره تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های مجاز بازرگانی و صنعتی و سرمایه گذاری های بازرگانی و تولیدی در داخل و خارج از کشور مشارکت و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و احداث و خرید تملک واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی برگزاری و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اخذ ضمانت نامه و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و انجام مطالعات ملی و راهبردی و تجارت مجاز بین المللی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه باغ فیض روبروی مسجد ثامن اله حجج بن بست بهار پ 34 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا دهقان طرزجانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حمید مهندسی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حمید مهندسی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی