اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10760390438

تاریخ ثبت: 1391/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/02/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/2/91 تحت شماره 11533 و شناسه ملی 107603XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/2/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش برنج شالی و سبوس صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری و بانکها اخذ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر نوع کاری که به نوعی با موضوع شرکت مرتبط باشد و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان مازندران شهر ساری روستای همت آباد. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4 3400 مورخ 16/1/91 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی ساری پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدرضا زارعین به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سبز علی ستاری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم اکرم سادات قاسمی موسوی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمدرضا زارعین به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای محمدرضا زارعین رییس هییت مدیره و مدیر عامل باتفاق آقای سبز علی ستاری نایب رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای محمدرضا زارعین رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محمد مهدی فیروزخانی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای رحیم بهرامی سنگسرکی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی