اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 27759

شناسه ملی: 10380431481

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: مشهد ، خیابان ملک الشعرای بهار ، بین 10 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/24:

30,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/19:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/92 شرکت مزبور، به ماده 2 اساسنامه (موضوع شرکت) حمل و نقل درون شهری مسافر الحاق و نشانی مشهد حدفاصل میدان امام حسین و خواجه ربیع نبش بلوار شهید ناصری ایستگاه سوارکلات انتقال یافت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/3/92 واصله به تاریخ 12/6/92 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 91 و بودجه پیشنهادی سال 92 ، آقای جواد میرسمیع یزدی و خانم مرضیه منفرد جوادیه به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/3/92 با توجه به استعفای آقای اسماعیل احمدی مقدم از سمت مدیر عامل ی، آقای مهدی میرسمیع یزدی به سمت مدیر عامل جدید شرکت تا پایان مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 4/10/92 برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت آقای مهدی میرسمیع یزدی ( مدیر عامل ) و متغیر آقای حمید کفشکنان (نایب رییس) یا آقای علیرضا ولی (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 267660XXXX113365XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/91 شرکت مزبور، آقای جواد میرسمیع یزدی از عضو علی البدل هییت مدیره استعفا داد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/6/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 25/10/91 ، نشانی شرکت به: مشهد بین امام خمینی 54 و میدان امام خمینی جنب بانک اقتصاد نوین پلاک 972 طبقه دوم تغییر یافت و طبق مجوز شماره 139111XXXX85001090 مورخ 24/10/91 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران نام شرکت به هوشمند ارس بار تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 53 ماده و 30 تبصره به تصویب رسید و موضوع شرکت به شرح ذیل افزایش یافت « 1 عرضه خدمات مدیریت تخصصی باراندازهای شهری 2 تهیه، واگذاری، خرید و فروش ماشین باربری از جمله وانت بار بصورت نقدی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک و یا به هر طریق قانونی دیگر برای اعضا شرکت تعاونی 3 واردات و خرید و فروش کلیه ملزومات و لوازمات یدکی برای شرکت 4 ساخت و احداث انبار (بارانداز) در رابطه با موضوع فعالیت 5 عقد هر نوع قرارداد با شرکتها و مراکز دولتی، غیردولتی، موسسات عمومی و خصوصی در راستای اهداف شرکت 6 تاسیس و مشارکت با شرکتها و اشخاص دیگر اعم از داخلی یا خارجی به منظور تحقق اهداف شرکت 7 هر اقدام دیگری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت 8 اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری و ریالی و ارزی و ضمانت های بانکی از کلیه بانکها و صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر جهت شرکت 9 اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 10 شرکت در انواع نمایشگاهها و همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی 11 شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت» و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/6/91 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 90 و بودجه پیشنهادی سال 91 و اجازه اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و تصویب نابرابری سهام و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/510/1 ریال منقسم به 151000 سهم 000/10 ریالی آقایان جواد سمیع یزدی و صادق جعفرزاده به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقای اسماعیل احمدی مقدم به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 4/10/92 انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 26/6/91 آقای مهدی میرسمیع یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید کفشکنان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ولی به سمت منشی هییت مدیره و آقای اسماعیل احمدی مقدم (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/05:

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 25/05/1390 شرکت مزبور واصله به تاریخ 30/06/1390 با استعفای آقایان محمد صداقت (نایب رییس) و جواد میرسمیع ( عضو علی البدل هییت مدیره) و علیرضا رجب زاده ( مدیر عامل ) از سمت خود موافقت گردید و آقای اسماعیل احمدی مقدم (خارج از اعضای هییت مدیره) به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و رسمی با امضای آقای اسماعیل احمدی مقدم ( مدیر عامل ) و آقای مهدی میرسمیع یزدی (رییس هییت مدیره) یا آقای حمید کفشکنان (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی با امضای آقای اسماعیل احمدی مقدم ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 26/05/1390 آقایان محمد صداقت و سعید صنعت باف به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و آقای علیرضا ولی به عنوان عضو اصلی و آقای جواد میرسمیع یزدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره برگزیده شدند و طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1390 آقای علیرضا ولی به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی و رسمی با امضای آقای اسماعیل احمدی مقدم ( مدیر عامل ) و آقای مهدی میرسمیع یزدی (رییس هییت مدیره) یا حمید کفشکنان (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای اسماعیل احمدی مقدم ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/89 شرکت مزبور ضمن واصله به تاریخ 24/1/90 و نامه شماره 175 ن 32/90 مورخ 20/1/90 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت به شتاب سیر ارس رضوی تغییر یافت و همچنین نشانی مرکز اصلی شرکت به: مشهد ، خیابان ملک الشعرای بهار، بین 10 ـ 12 پلاک 605 ، واحد 4 تغییر یافت و مواد مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 4/10/89 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 85 ، 86 ، 87 ، 88 و بودجه پیشنهادی سال 89 آقایان علیرضا ولی و سید مهدی علوی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان مهدی میرسمیع یزدی و محمد صداقت مصعبی و حمید کفشکنان به سمت اعضای اصلی وآقای جواد میرسمیع یزدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/10/89 آقای مهدی میرسمیع یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد صداقت به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید کفشکنان به سمت منشی هییت مدیره و آقای علیرضا رجب زاده به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای آقای مهدی میرسمیع یزدی (رییس هییت مدیره) یا آقای محمد صداقت (نایب رییس) به اتفاق امضای آقای علیرضا رجب زاده (مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای علیرضا رجب زاده (مدیرعامل) یا آقای مهدی میرسمیع یزدی (رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی