اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 112774

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/7/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به بامسیولیت محدود تغییر یافت و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 26 ماده بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 14 ریال می باشد و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان بشرح زیر است: خسرو شجاعی تهرانپور و عزت الله خلیل ارجمندی و محمود مزرعه شاهی هریک بتنهایی دارنده مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 636 ‚ 4 ریال سهم الشرکه. فاطمه عبداله فرد و محمدعلی شجاعی تهرانپور و روح الله خلیل ارجمندی و انسیه شجاعی تهرانپور و زهرا خلیل ارجمندی هرکدام بتنهایی دارنده مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال سهم الشرکه. اشرف السادات تلو دارنده مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 11 ریال سهم الشرکه. منصوره سبزعلی و نفیسه مزرعه شاهی و بهاره مزرعه شاهی هرکدام بتنهایی دارنده مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 8 ریال سهم الشرکه. فرزانه مزرعه شاهی دارنده مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 7 ریال سهم الشرکه. آقایان خسرو شجاعی تهرانپور و محمود مزرعه شاهی و عزت الله خلیل ارجمندی بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند که عزت الله خلیل ارجمندی بسمت مدیرعامل و خسرو شجاعی تهرانپور بسمت رییس هییت مدیره و محمود مزرعه شاهی بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و امضای اوراق عادی باامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است و ضمنا خانمها فاطمه عبداله فرد و اشرف السادات متو و منصوره سبزعلی بسمت هییت نظاره بمدت 1 سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی