اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39092

شناسه ملی: 10100845029

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1913633114

آدرس: شهر تهران خیابان شریعتی خیابان میرداماد کوچه رودبار شرقی نبش کوچه کاظمیان پلاک 45 واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/10:

150,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 3 الی 10 نفر تغییر و اصلاح یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح یافت. پ 970704XXXX42808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر صالحانی بشماره ملی 003080XXXX و حمید رستگاری بشماره ملی 003942XXXX و نوذر ابراهیمی لامع بشماره ملی 005375XXXX و بهرام زمانی مزده بشماره ملی 005140XXXX و کیان بابکی بشماره ملی 001316XXXX و سیدامین یاسینی بشماره ملی 459207XXXX و حسین رجبی اسلامی بشماره ملی 004681XXXX و طیبه شاهرودی نژاد بشماره ملی 006972XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970704XXXX58335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر صالحانی بشماره ملی 003080XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حمید رستگاری بشماره ملی 003942XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و نوذر ابراهیمی لامع بشماره ملی 005375XXXX و بهرام زمانی مزده بشماره ملی 005140XXXX و کیان بابکی بشماره ملی 001316XXXX و سیدامین یاسینی بشماره ملی 459207XXXX و حسین رجبی اسلامی بشماره ملی 004681XXXX و طیبه شاهرودی نژاد بشماره ملی 006972XXXX بسمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، کلیه قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا"و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970704XXXX24986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر صالحانی بشماره ملی 003080XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید رستگاری بشماره ملی 003942XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان نوذر ابراهیمی لامع بشماره ملی 005375XXXX و بهرام زمانی مزده بشماره ملی 005140XXXX و کیان بابکی بشماره ملی 001316XXXX و سیدامین یاسینی بشماره ملی 459207XXXX بسمت اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته، برات، کلیه قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا"و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970510XXXX21385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 بتصویب رسید. آقای علی اکبر صالحانی بشماره ملی 003080XXXX و آقای حمید رستگاری بشماره ملی 003942XXXX و آقای نوذر ابراهیمی لامع بشماره ملی 005375XXXX و آقای بهرام زمانی مزده بشماره ملی 005140XXXX و آقای کیان بابکی بشماره ملی 001316XXXX و آقای سیدامین یاسینی بشماره ملی 459207XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمد الموتیان بشماره ملی 432205XXXX و امیر دلشاد بشماره ملی 220060XXXX بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970510XXXX46319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: شهر تهران ـ خیابان شریعتی خیابان میرداماد کوچه رودبار شرقی نبش کوچه کاظمیان پلاک 45 واحد 2 کد پستی 191363XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 960121XXXX98680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ محل شرکت در واحدثبتی تهران به آدرس. تهران خیابان خواجه عبدالله انصاری کوچه چهاردهم کوچه زروان پلاک 14 واحد 11 کدپستی 166164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 931013XXXX11773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد الموتیان به کد ملی 432205XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امیر دلشاد با کد ملی 220060XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. آقای علی اکبر صالحانی با کد ملی 003080XXXX به سمت مدیرعامل و رییس و عضو هییت مدیره و آقای محمد رضا صالحانی با کد ملی 005798XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای حسین رجبی اسلامی با کد ملی 004681XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی صالحانی با کد ملی 004029XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای نوذر ابراهیمی لامع با کد ملی 005375XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید رستگاری با کد ملی 200394XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردید.. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930630XXXX23326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/06:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/12/91 شرکت مزبور که در تاریخ 22/2/92 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. محمد الموتیان به ک م 432205XXXX به سمت بازرس اصلی و داود دلشاد به ک م 220095057 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر صالحانی به ک م 003085953 محمدرضا صالحانی به ک م 005798XXXX افشین فیاض نجفی به ک م 004124873 و علی صالحانی به ک م 004029XXXX و نوذر ابراهیمی لامع به ک م 005375XXXX و حمید رستگاری به ک م 003942XXXX علی اکبر صالحانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و محمدرضا صالحانی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1652955 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/9/89 و هییت مدیره مورخ 21/4/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/150 ریال منقسم به 5000 سهم 000/30 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ مربوطه بموجب گواهی شماره 526/100 مورخ 5/4/90 بانک کشاورزی شعبه سید خندان پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/5/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/6/89 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 الی 7 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محمد الموتیان به سمت بازرس اصلی و داود دلشاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر صالحانی و محمدرضا صالحانی و علی اوسط صالحانی و حمید رستگاری و نوذر ابراهیمی لامع و افشین فیاض نجفی و حسین ناصری مرتضوی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/6/89 علی اکبر صالحانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و محمدرضا صالحانی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار بانکی از جمله چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی