اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18495

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: نشانی مشهد ، بلوار خیام ، خیام 6 ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/25:

برابر نامه شماره 67697/2 ن- 9/8/87 اداره ثبت ناحیه 2 مشهد با توجه به اینکه مرکز اصلی شرکت فوق الذکر، شهرک صنعتی چناران، کوچه هفتم، قطعات 455 ، 456 ، 466 ، 467 می باشد شماره ثبت شرکت مذکور از 18495 مشهد به 353 چناران تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/5/87 ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقایان روزبه حسینی کارگر و باقر جعفرنیا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و با توجه به خروج کلیه اعضای هییت مدیره قبل از شرکت و عضویت هییت مدیره جدید آقای نوید قندهاری و خانمها سوسن قندهاری و طاهره خانم بنایی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/5/87 آقای نوید قندهاری به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سوسن قندهاری به سمت نایب رییس انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و چکها و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و به استناد صورت جلسه هییت مدیره فوق الذکر آدرس مرکز اصلی شرکت به نشانی: مشهد، بلوار خیام، خیام 6 ، پلاک 45 ، واحد 1 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/9/85 شرکت مزبور تعداد سهام وثیقه مدیران از 100 سهم به 1 سهم کاهش یافت و مرکز اصلی شرکت به چهارراه شهدا بازار مرکزی، فاز 1 ، پلاک 118 انتقال یافت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/9/85 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، خانمها بهجت مرادی و فرزانه اردلان به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان ناصر حاجی آقابزرگ، حسن هنرور و محمدرضا هنرور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/9/85 آقای ناصر حاجی آقابزرگ به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا هنرور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن هنرور به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مشترک دونفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/10:

مستند به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/2/85 خانم بهجت مرادی و آقای مسعود هنرور به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/2/85 واصله به تاریخ 22/6/85 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/3 ریال از طریق: افزایش تعدادسهام از 000/100 سهم به 000/300 سهم 000/10 ریالی و از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/85 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات، مبلغ 000/000/000/2 ریال از بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده و در نتیجه هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 000/300 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/9/83 شرکت فوق آقایان حسن هنرور و محمدرضا هنرور و خانم فرزانه اردلان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وروزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و خانمها بهجت مرادی و شیرین حاج آقا بزرگ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه مورخ 1/9/83 هییت مدیره شرکت فوق خانم فرزانه اردلان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا هنرور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن هنرور به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/3/82 و مستند به گواهی بانک ملی شعبه مشهد به شماره 6/371 - 27/3/82 مبنی بر پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به حساب شرکت قسمتی از قسمت تعهد شده سرمایه پرداخت گردیده لذا ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ هفتصد میلیون ریال آن پرداخت گردیده و الباقی آن در تعهد است که بایددر ظرف مدت دو سال (تا تاریخ 21/9/83 ) پرداخت گردد. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/82 نشانی مرکز اصلی شرکت ازمکان قبلی به کیلومتر 45 جاده مشهد، قوچان، شهرک صنعتی چناران قطعات 455 و 456 و 466 و 467 تغییر یافته است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/82 موضوع شرکت به شرح صورتجلسه و مستند به اعلامیه تاسیس 14079/2 - 27/3/82 سازمان صنایع و معادن خراسان تغییر یافته است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی