اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2299

شناسه ملی: 14006473726

تاریخ ثبت: 1395/10/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3431948788

آدرس: جدید قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند شیخ بهایی بلوار میرداماد شرقی خیابان شیخ بهایی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/10/18

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاتف دیهیم نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1371/01/01 شماره ملی: 431055XXXX به نشانی: استان قزوین ـ شهرک صنعتی البرز ـ خیابان حکمت 14 ـ مجتمع مبن پلاک 23 کد پستی: 343196XXXX با دریافت مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال (کلیه سهم الشرکه خود) از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 2 , 000 , 000 , 000 ریال کاهش یافت و ماده چهار 4 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا بعد ازکاهش سرمایه: آقای اسماعیل یوسفی نسب مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای ابراهیم یوسفی نسب مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه. ش 980409XXXX81958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل یوسفی نسب کد ملی: 431022XXXX آقای ابراهیم یوسفی نسب کد ملی: 432195XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب که آقای اسماعیل یوسفی نسب کد ملی: 431022XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ابراهیم یوسفی نسب کد ملی: 432195XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980409XXXX76151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم یوسفی نسب نام پدر: حیدر تاریخ تولد 1334 . 11 . 03 شماره ملی: 432195XXXX به نشانی: استان قزوین ـ شهرک صنعتی البرز ـ خیابان حکمت 14 ـ مجتمع مبن پلاک 23 کد پستی: 343196XXXX با پرداخت مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2 , 000 , 000 , 000 ریال به مبلغ 3 , 000 , 000 , 000 ریال افزایش یافت و ماده چهار 4 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا بعد ازافزایش سرمایه: آقای هاتف دیهیم مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای اسماعیل یوسفی نسب مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای ابراهیم یوسفی نسب مبلغ 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه ش 980219XXXX26860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از استان قزوین شهرستان البرز (نشانی سابق) به آدرس جدید قزوین ـ شهرستان البرز ـ بخش مرکزی ـ شهر الوند ـ شیخ بهایی ـ بلوار میرداماد شرقی ـ خیابان شیخ بهایی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی: 343194XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 960824XXXX29189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/18:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود پیشگامان بوبین گستر قزوین درتاریخ 18/10/1395 به شماره ثبت 2299 به شناسه ملی 140064XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: تولید انواع لوله مقوایی ـ تولید لوله کاغذی ـ تولید جعبه کارتن ـ تولید انواع جعبه ها و لوله های کارتنی ـ تامین تجهیزات و نیروی مورد نیاز جهت اجرای موضوع شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی: استان قزوین ـ شهرک صنعتی البرز ـ خیابان حکمت 14 ـ ابتدای جاده نصرت آباد ـ مجتمع مبن پلاک 23 ـ روبروی صنایع شفیع زاده کدپستی 343196XXXX . سرمایه شرکت: 2 , 000 , 000 , 000 ریال نقدی می باشد.. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: ـ 5 . آقای اسماعیل یوسفی نسب دارنده 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه. ـ 5 . آقای هاتف دیهیم دارنده 1 , 000 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه.. اولین مدیران: ـ 6 . آقای اسماعیل یوسفی نسب به شماره ملی 431022XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ 6 . آقای هاتف دیهیم به شماره ملی 431055XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش 951018XXXX92223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی