اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1474

شناسه ملی: 14007164066

تاریخ ثبت: 1396/08/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه شهرستان قدس قلعه حسن خان بلوار مصلی خیابان شهید مفتح جنوبی پلاک 222 طبقه همکف

کد پستی: 3751854894

تاریخ تاسیس: 1396/08/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/03:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/03:

آگهی انحلال شرکت آرشام روماک آژگن بامسیولیت محدود به شماره ثبت 1474 و شناسه ملی 140071XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و جهانگیر کریمی به شماره ملی 007819XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه شهرستان قدس ـ قلعه حسن خان ـ بلوار مصلی ـ خیابان شهید مفتح جنوبی ـ پلاک 222 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 375185XXXX می باشد. ش 970903XXXX41896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/03:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آرشام روماک آژگن در تاریخ 03/08/1396 به شماره ثبت 1474 به شناسه ملی 140071XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و پیمانکاری مرتبط با ابنیه، راهسازی و کلیه امور تاسیساتی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خریدو فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر قدس ـ قلعه حسن خان ـ بلوار مصلی ـ خیابان شهید مفتح جنوبی ـ پلاک 222 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 375185XXXX سرمایه شرکت: 5 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حسن فرجی به شماره ملی 001607XXXX دارنده 1 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای عرفان ابراهیم دیزاوندی به شماره ملی 001633XXXX دارنده 1 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر کریمی به شماره ملی 007819XXXX دارنده 1 , 800 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حسن فرجی به شماره ملی 001607XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عرفان ابراهیم دیزاوندی به شماره ملی 001633XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جهانگیر کریمی به شماره ملی 007819XXXX به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رییس متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا" همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش 960803XXXX10514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی