اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 449

شناسه ملی: 10260093758

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/13:

10,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1398 محمدتقی عباسقلی زاده کاشی کد ملی 126043XXXX بسمت رییس هییت مدیره، ملیحه عباسقلی زاده کاشی کد ملی 125021XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و رضا عباسقلی زاده کاشی کد ملی 126335XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت می باشد. ش 980505XXXX18920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدتقی عباسقلی زاده کاشی کد ملی 126043XXXX ، رضا عباسقلی زاده کاشی کد ملی 126335XXXX و ملیحه عباسقلی زاده کاشی کد ملی 125021XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ثبت 23347 و شناسه ملی 101037XXXX8 بسمت بازرس اصلی و زینب ضیایی کد ملی 299063XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 و 97 شرکت به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار راه مردم برای جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980505XXXX81126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 126043XXXX ، به سمت عضو و رییس هییت مدیره، ملیحه عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 125021XXXX ،، به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره،رضا عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 126335XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس مدیره متفقا با مهر شرکت می باشد. ش 960422XXXX21509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ثبت 23347 و شناسه ملی 101037XXXX8 به سمت بازرس اصلی و سعید احمدزاده کد ملی 126178XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ملیحه عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 125021XXXX ، محمدتقی عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 126043XXXX ، رضا عباسقلی زاده کاشی بشماره ملی 126335XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تراز مالی سال 1395 و 1394 تصویب شد. ش 960422XXXX41736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی منزوی کد ملی 126181XXXX به سمت بازرس اصلی و سعید احمدزاده کد ملی 126178XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960323XXXX63303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استفاده از اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/03/96 سرمایه شرکت را از مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال ازطریق واریز نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 123 ـ 2 ـ 9245 مورخ 13/3/1396 بانک ملت شعبه اران و بیدگل و بالابردن مبلغ اسمی افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1000 سهم بانام ده میلیون ریالی تماما پرداخت شده می باشد. ش 960323XXXX92998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمدعباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126048XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسن عباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126048XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای علی محمد عباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126165XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 941225XXXX25511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال های مالی 1392 و 1393 شرکت به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ آقایان احمد عباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126048XXXX ، حسن عباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126048XXXX و علی محمد عباسقلی زاده کاشی به کد ملی 126165XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سیدمهدی منزوی به کد ملی 126181XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا رییسی به کد ملی 126041XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 941225XXXX28354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/26:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/9/1392 شرکت مذکور: 1 تراز و حساب سود و زیان حساب های مالی 1390 و 1391 شرکت بتصویب رسید. 2 آقایان احمد عباسقلی زاده کاشی فرزند محمد آقا ش ش کد ملی 49163 ت ت 1352 کد ملی 126048XXXX عضو و به سمت رییس هییت مدیره و حسن عباسقلی زاده کاشی فرزند محمد آقا ش ش 49164 ت ت 1355 کد ملی 126048XXXX عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی محمد عباسقلی زاده کاشی فرزند محمد آقا ش ش 133 ت ت 1339 کد ملی 126165XXXX عضو و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقایان سید مهدی منزوی فرزند سید حسام ش ش 605 ت ت 1352 کد ملی 126181XXXX و محمد رضا رییسی فرزند علی ش ش 42669 ت ت 1346 کد ملی 126041XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 104700XXXX110779XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/30:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 28/8/88 شرکت مذکور: 1 تراز و حساب سود و زیان سال مالی 86 الی 87 شرکت بتصویب رسید. 2 آقای احمد عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت رییس، آقای حسن عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت نایب رییس، آقای علی محمد عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و آقایان جواد نصیری نوش آبادی و ابوالفضل حدادی میدانی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 2/8/84 شرکت مذکور: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 82 و 83 شرکت به تصویب رسید. 2 - آقایان احمد عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت رییس و حسن عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت نایب رییس و علی محمد عباسقلی زاده کاشی عضو و به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان کاظم محمد رضایی بیدگلی و مهدی احمدی بیدگلی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یکی از سه نفر اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخ 10/7/82 مجمع عمومی عادی سالانه 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 81 شرکت به تصویب رسید. 2 - آقایان حسین بار فروش و کاظم محمدرضایی بیدگلی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیون ریال به مبلغ 3 میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ 28XXXXXXXX ریال افزایش سرمایه شرکت برابر گواهی شماره 764 مورخ 16/7/1382 به حساب جاری شماره 3/7002 نزد بانک ملت شعبه مرکزی کاشان بنام شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرک بدین شرح تغییر نمود: ماده 5 : سرمایه نقدی شرکت بالغ بر 3 میلیارد ریال منقسم به 1000 سهم با نام 3000000 ریالی تمام پرداخت شده می باشد. رییس ثبت آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی