اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9838

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 31/4 و 27/5/1383 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - آقایان ناصر نسرین- اسعد صلاحی- ابراهیم موسوی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت فولاد کوشان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و آقای غلامرضا کارگر و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای ناصر نسرین را به سمت رییس، آقای اسعد صلاحی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم موسوی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. 4 - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1382 به مجمع گزارش و به تصویب رسید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/82 آقایان ابراهیم موسوی نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت فولادکوشان به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل اصغر روانبخش رییس هییت مدیره و مهدی سلطان زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/4/1382 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - شرکت سرمایه گذاری صنعت فولاد کوشان با نمایندگی آقای مجتبی ابطحی و آقایان اصغر روانبخش و مهدی سلطانزاده بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان طاهر مراغه پور بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 - هییت مدیره از بین خود آقای مجتی ابطحی را بسمت رییس آقای اصغر روانبخش را بسمت نایب رییس (هییت مدیره) و آقای ابراهیم موسوی خارج از اعضا را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره طبق مفاد اساسنامه می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. ضمنا ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 81 شرکت بتصویب رسیده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی