اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تحت شماره 1137 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 14/11/87 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: راه سازی، پل سازی، دیوارکشی، تونل سازی، ابنیه، آسفالت کشی، سنگ چینی، ساختمان سازی، خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح زمین، فنس کشی، لوله کشی گاز و نفت، کانال کشی. 2 مرکز اصلی شرکت: بندر طاهری ابتدای بلوار ورودی روبروی سوپر مارکت دلفین دفتر شرکت راه و ساختمانی قاسم راه میانه 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 1515 مورخه 7/11/87 بانک ملی شعبه کنگان واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست ضمنا سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای ولی اله کریمی کهی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم لیلا حسینی زاویه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اصغر فرخی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. 6 اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل (آقای ولی اله کریمی کهی) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 بازرسان شرکت: آقای سعید مقدمی کهی به سمت بازرس اصلی و آقای بشیر محمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 هفته نامه پیام جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی