اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9354

شناسه ملی: 10220142260

تاریخ ثبت: 1386/10/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/11:

1,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مدت فعالیت شرکت تعاونی برای مدت یکسال تمدید گردید. ش 940209XXXX68847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 91 بتصویب رسید. 2 ـ مریم رنجبر اصفهانجق بسمت بازرس اصلی و فرهاد قلی زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ قاسم بیک زاده و قاصلو و افشین زرگر قاسم زاده و سعید شاه محمدی قره باغ بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سجاد حسین پور بسمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه علی البدل جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 8/7/93 تکمیل شد. ش 020100XXXX110137XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان افشین زرگر قاسم زاده به کد ملی 334121XXXX بسمت رییس هییت مدیره و سعید شاه محمدی قره باغ به کد ملی 137746XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و قاسم بیک زاده وقاصلو به کد ملی 275245XXXX بسمت منشی هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای قاسم بیک زاده وقاصلو بشماره ملی 275245XXXX بسمت مدیرعامل تعاونی بمدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای اقای افشین زرگر قاسم زاده رییس هییت مدیره باتفاق آقای قاسم بیک زاده وقاصلو مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای قاسم بیک زاده وقاصلو مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 8/7/93 تکمیل شد. ش 020100XXXX110137XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/10/1386 تحت شماره 9354 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و آپارتمان های مسکونی برای اعضا و بقیه بشرح مندرج در ماده 3 اساسنامه شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان غربی, شهرستان ارومیه, خ دره چایی روبروی دبیرستان زینب کبری طبقه فوقانی پوشاک اروم کیمیا 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/800/1 ریال می باشد که مبلغ 000/600 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1114/1200/86 مورخ 17/9/1386 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی ارومیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای آرش خضرلوی اقدم به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای قاسم بیک زاده وقاصلو به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای وحید سرتیبی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای افشین زرگر قاسم زاده به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 85 آقای وحید سرتیبی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی بانام از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار باامضای وحید سرتیبی باتفاق آرش خضرلوی اقدم و اوراق عادی و نامه ها باامضای وحید سرتیبی در هر حال همراه مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سجاد حسین پور به عنوان بازرس اصلی 28 آقای رسول رحیم پور حیدرلو به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی