اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 77

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/02:

231,250,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/15:

231,350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 2/12/91 شرکت تعاونی روستایی نیکو پیرانشهر شماره ثبت 77 که به تایید اداره تعاون روستایی پیرانشهر رسیده تغییرات ی بشرح ذیل اعمال که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 شرکت مورد تایید قرار گرفت. 2 آقایان قادر پیروتی و سلیمان خضری به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 عملیات شرکت مورد تایید مجمع واقع و به اتفاق آرا به هییت مدیره اختیار داده شد که هر طور صلاح بدانند خط مشی شرکت را بر مبنای مقررات تعیین و مواردی را که برای رفع احتیاجات مشترک اعضا ضروری تشخیص بدهند بطور تقدم مورد اقدام و عمل قرار دهند 4 تعیین مبلغ 000/000/4 ریال از سرمایه شرکت به منظور استرداد احتمالی سهام به اعضا مورد تایید و تصویر قرار گرفت. 5 سرمایه شرکت از مبلغ 000/250/231 ریال بمبلغ 000/700/231 ریال افزایش و تعداد اعضا از 2778 نفر به تعداد 2782 نفر افزایش یافته است مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 6 تصویب تقسیم سود و سهام انباشته از سال های قبل طبق مقررات در دستور کار شرکت قرار گیرد. 7 گزارش ها و حسابرسی و نتایج حسابرسی شرکت در جلسه مطرح و مورد تایید و تصویب حاضرین قرار گرفت. 8 آیین نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی داوطلب سمت عضو در هییت مدیره اتحادیه ها و آیین نامه حدود وظایف و اختیارات مدیران عامل تعاونی ها بتصویب حاضرین رسید. 9 اقلام بودجه مربوط به سال 1392 شامل برآورد هزینه های پیش بینی شده و درآمدها و هزینه های سرمایه ای مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً به هییت مدیره اختیار داده شده در صورت لزوم حداکثر تا 10 % از قلم هزینه را کسر و به یک قلم و یا اقلام دیگر هزینه در همان فصل اضافه نمایند. ش 034630XXXX111171XXXX رییس ثبت پیرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 15/6/90 شرکت تعاونی روستایی نیکو پیرانشهر به شماره ثبت 77 که به تایید اداره تعاون روستایی پیرانشهر رسیده تصمیماتی بشرح ذیل اعمال که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 2 آقایان: ارسلان شافعی نیا و لقمان پیش نماز و امجد حسامی و حمزه کریمی و خبات عبدالله موریک به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان جلال احمدی و عادل صحت به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. 3 آقایان: عزیز فقه زاده و محمد عبدالله پور به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 عملیات شرکت مورد تایید مجمع واقع و باتفاق آرا به هییت مدیره اختیار داده شد که هر طور صلاح بدانند خط مشی شرکت را بر مبنای مقررات تعیین و مواردی را که برای رفع احتیاجات مشترک اعضا شرکت ضروری تشخیص بدهند بطور تقدم مورد اقدام و عمل قرار دهند. 5 تعین مبلغ 000/000/5 ریال از سرمایه شرکت به منظور استرداد احتمالی سهام به اعضا مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 6 سرمایه شرکت از مبلغ 000/350/231 ریال بمبلغ 000/250/231 ریال کاهش و تعداد اعضا از 2779 نفر به تعداد 2778 نفر کاهش یافته است مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 7 حاضرین در جلسه مصوب نمودند که تقسیم سود و سهام انباشته از سالهای قبل طبق مقررات در دستور کار شرکت قرار گیرد. 8 گزارشها و حسابرسی و نتایج حسابرسی شرکت در جلسه مطرح و مورد تایید و تصویب حاضرین قرار گرفت. 9 پرداخت تا سقف 50 % مزایای شغلی کارکنان دایمی شرکت مورد تایید و تصویب حاضرین قرار گرفت. 10 فروش وانت سایپا مدل 82 شرکت و جایگزینی آن با خودرو مناسب دوگانه سوز مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 11 در این جلسه آقای ارسلان شافعی نیا به عنوان رییس هییت مدیره و آقای لقمان پیش نماز به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای امجد حسامی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان حمزه کریمی و خبات عبدالله موریک به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. 12 همچنین در این جلسه عطف بصورت جلسه شماره 336 مورخه 26/2/90 اعضای هییت مدیره که آقای عبدالغفور صبری به سمت حسابدار با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده بود مجددا در سمت خود ابقا گردیدند. 13 طبق ماده 49 اساسنامه شرکتهای تعاونی کلیه چکها قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام ویا قسمتی از حق شرکت را منتقی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا دارند. سرپرست ثبت پیرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی