اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 165924

شناسه ملی: 10102084731

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1143819132

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت به ادرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان استقلال کوچه درختی کوچه شهید محمدرضافخرایی پلاک 57 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/17:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلثوم داودی مقدم کد ملی 212018XXXX به سمت بازرس اصلی و امیر اسمعیل زاده کد ملی 212131XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. غلامحسین سازش کد ملی 229571XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره مسعود سازش کد ملی 229677XXXX رییس و عضو هییت مدیره محمد مهدی سازش کد ملی 229195XXXX نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 961223XXXX56149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت به ادرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان استقلال ـ کوچه درختی ـ کوچه شهید محمدرضافخرایی ـ پلاک 57 ـ طبقه همکف ـ کدپستی: 114381XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 مدیر باشد که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 961223XXXX29180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال 92 به تصویب رسید غلامحسین سازش به کد ملی 229571XXXX و مسعود سازش به کد ملی 229677XXXX ومحمدمهدی سازش به کد ملی 229195XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. علی روشنفکرراد به کد ملی 259360XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدابوالفضل صدرطهوری به کد ملی 163795XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930706XXXX39414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین سازش به کد ملی 229571XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدمهدی سازش به کد ملی 229195XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود سازش به کد ملی 229677909 بسمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد واوراق بهادار ازقبیل چک سفته و غیره و قراردادهای تعهدآور و امضا عقوداسلامی باامضای دونفر ازاعضای هییت مدیره بامهرشرکت واوراق عادی ومکاتبات اداری باامضای یکی ازاعضای هییت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر خواهدبود. پ 930706XXXX77856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای علی روشنفکرراد به شماره ملی 259360XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سید ابوالفضل صدرطهوری به شماره ملی 163795XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1719397 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 28/6/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. علی روشنفکرراد به کد ملی 259360XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدابوالفضل صدرطهوری به کد ملی 163795XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین سازش به کد ملی 229571XXXX و مسعود سازش به کد ملی 229677XXXX و محمدمهدی سازش به کد ملی 229195XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/91 غلامحسین سازش به سمت رییس هییت مدیره، محمدمهدی سازی به سمت نایب رییس هییت مدیره، مسعود سازش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل یا یکی از مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/9/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 500 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/300 ریال بموجب گواهی شماره 1506 مورخ 21/9/89 بانک سپه شعبه سعدی جنوبی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/10/89 تکمیل امضا گردیده است. ضمنا سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره 1571 مورخ 30/9/89 بانک سپه شعبه سهدی جنوبی پرداخت گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 24413 ت 32 مورخ 9/8/89 محمدمهدی سازش به شماره ملی 229195XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/89 مسعود سازش به جای غلامحسین سازش به کد ملی 229677XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید که غلامحسین سازش به کد ملی 229571XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، محمدمهدی سازش به کد ملی 229195XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق اسناد و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ 27/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 26/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. علی روشنفکرراد به سمت بازرس اصلی و سیدابوالفضل صدرطهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/87 واصل گردید: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. آقای علی روشنفکر راد به سمت بازرس اصلی و آقای سید ابوالفضل صدر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین سازش ـ مسعود سازش ـ محمد مهدی سازش - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/87 آقایان غلامحسین سازش به سمت رییس هییت مدیره و محمد مهدی سازش به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود سازش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 15/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای علی روشنفکرراد به سمت بازرس اصلی و آقای سید ابوالفضل صدر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 آقای علی روشنفکر راد به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل صدر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامحسین سازش و مسعود سازش و محمدمهدی سازش. 5 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/83 آقایان مسعود سازش به سمت رییس هییت مدیره و محمدمهدی سازش به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامحسین سازش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/82 شرکت مزبور که در تاریخ 25/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای علی روشنفکرراد بسمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالفضل صدرطهوری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی