اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 44892

شناسه ملی: 14006156885

تاریخ ثبت: 1395/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 7158675198

آدرس: شیراز بلوار رحمت مجتمع بازرگانان غرفه 199

تاریخ تاسیس: 1395/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -الحاق عنوان " واردات دام زنده و فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط " به موضوع فعالیت شرکت، که علاوه بر موضوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه، به آن اضافه شود. ش 971124XXXX16165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه شرکت کیمیا طبیعت ثابت انتخاب شد. ش 971107XXXX38531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمیدرضا ثابت دارای کد ملی 247073XXXX به عنوان مدیرعامل 2 ـ خانم سیده زهرا ارفعی دارای کد ملی 247073XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 3 ـ خانم غزل ثابت دارای کد ملی 246021XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای حمیدرضا ثابت بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای حمیدرضا ثابت بسمت مدیرعامل، خانم سیده زهرا ارفعی بسمت رییس هییت مدیره یا خانم غزل ثابت بسمت نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970525XXXX94586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی سال 1396 شرکت تصویب شد و آقای حمیدرضا ثابت دارای کد ملی 247073XXXX ، خانم سیده زهرا ارفعی دارای کد ملی 247073XXXX و خانم غزل ثابت دارای کد ملی 246021XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره جدید برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. و آقای وحید مصلی نژاد به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا فتحی جهرمی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش 970525XXXX44903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا طبیعت ثابت درتاریخ 17/06/1395 به شماره ثبت 44892 به شناسه ملی 140061XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت : انجام کلیه موارد واردات ، صادرات ، خرید ، فروش ، توزیع ، بسته بندی ، فرآوری و آسیاب کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و گیاهان دارویی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی . ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم - مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت : شیراز - بلوار رحمت - مجتمع بازرگانان - غرفه 199 کد پستی 715867XXXX - سرمایه شرکت : مبلغ 50000000 ریال منقسم به 100 سهم 500000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 17500000 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه بازرگانان شماره 4440 ش 92 مورخ 9/6/95 پرداخت گردیده و مبلغ 32500000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. - اولین مدیران شرکت : . زهرا ارفعی به سمت رییس هییت مدیره 2 . حمیدرضا ثابت به سمت مدیرعامل 3 . غزل ثابت به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای حمیدرضا ثابت بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای حمیدرضا ثابت بسمت مدیرعامل ،خانم زهرا ارفعی بسمت رییس هییت مدیره یا خانم غزل ثابت بسمت نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه - بازرس اصلی و علی البدل : آقای وحید مصلی نژاد به شماره ملی 247088XXXX به عنوان بازرس اصلی . آقای علیرضا فتحی جهرمی به شماره ملی 247100XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی