اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1158

شناسه ملی: 10980189114

تاریخ ثبت: 1390/02/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: محمودآباد روستای کلوسا

تاریخ تاسیس: 1390/02/22

کد پستی: 4615776798

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/22:

12,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردید: فاطمه صادقیان به شماره ملی 214182XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سیدمیلاد فرهادی نیاکی به شماره ملی 214301XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی به شماره ملی 214181XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل. 2 ـدارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک ؛سفته ؛ برات واوراق با امضای فاطمه صادقیان (رییس هییت مدیره) به اتفاق امضا سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی (منشی هییت مدیره و مدیرعامل) بهمراه مهر شرکت واوراق عادی و نامه های اداری با امضای سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی (منشی هییت مدیره و مدیرعامل) بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960501XXXX65491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/25:

به موجب 2114 مورخ 16/03/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان محمود آباد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عملیات وترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی 93 و 94 و 95 شرکت که به تایید بازرسان رسیده مطرح وکلیه 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 03/03/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه صادقیان به شماره ملی 214182XXXX و سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی به شماره ملی 214181XXXX سیدمیلاد فرهادی نیاکی به شماره ملی 214301XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره ومایده فرهادی نیاکی به شماره ملی 214216XXXX به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره 3 ـ رقیه بگم سلامت آملی به شماره ملی 214173XXXX به عنوان بازرس اصلی ومنصورروحی به شماره ملی 214179XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960325XXXX32991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/20:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 03/03/93 و هییت مدیره مورخ 04/03/93 شرکت مزبور و تایید به نامه شماره 2066 ـ 07/03/93 اداره تعاون محمودآباد تغییرات ذیل اعمال گردید: 1 ـ آقایان محمدعلی فرهادی نیاکی ـ میلاد فرهادی نیاکی و خانم فاطمه صادقیان به عنوان اعضای اصلی و خانم ماییده فرهادی نیاکی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای سه سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم رقیه بیگم سلامت آملی و آقای مهرداد فرهادی نیاکی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. 3 ـ صورت های مالی 90 ـ 91 و 92 به تصویب رسید. 4 ـ خانم فاطمه صادقیان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای میلاد فرهادی نیاکی به عنوان نایب رییس و آقای محمدعلی فرهادی نیاکی به عنوان منشی هییت مدیره برای سه سال انتخاب شدند. 5 ـ آقای محمدعلی فرهادی نیاکی با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 6 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم فاطمه صادقیان به اتفاق محمدعلی فرهادی نیاکی با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای محمدعلی فرهادی نیاکی با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 800920XXXX114419XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/13:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی کی نیا جوجه آمل در تاریخ 22/2/90 تحت شماره 1158 و شناسه ملی 109801XXXX4 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 نام شرکت: کی نیا جوجه آمل 2 موضوع شرکت: پرورش مرغ گوشتی و مادر، خرید و فروش علوفه و تخم مرغ نطفه دار، و جوجه یکروزه و پولت و مرغ تازه و زنده و منجمد، بسته بندی فرآورده های مرغ، واردات و صادرات علوفه و مرغ منجمد و تخم مرغ نطقه دار تولید دان و تولید جوجه یکروزه 3 مرکز اصلی شرکت: محمودآباد روستای کلوسا کدپستی 461577XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ 12000000 ریال منقسم به یکهزار سهم با نام 12000 ریالی که مبلغ 4000000 ریال برابر گواهی شماره 92/3411 مورخ 12/2/90 بانک ملی شعبه محمودآباد به حساب جاری شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 6 خانم فاطمه صادقیان آقای سیدمحمد علی فرهادی نیاکی و آقای سیدمیلاد فرهادی نیاکی به سمت اعضای اصلی و خانم مایده فرهادی نیاکی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و خانم رقیه بیگم سلامت آملی و آقای سیدمهرداد فرهادی نیاکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 7 برابر صورتجلسه مورخ 4/2/90 هییت مدیره شرکت خانم فاطمه صادقیان به سمت رییس آقای سیدمیلاد فرهادی نیاکی به سمت نایب رییس و آقای سیدمحمدعلی فرهاد نیاکی به سمت منشی و آقای سیدمحمد علی فرهادی نیاکی مدیر عامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور بانکی از قبیل چک، برات واوراق بهادار با امضای خانم فاطمه صادقیان به اتفاق سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی ( مدیر عامل ) همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار می باشد. و سایر نامه و اوراق عادی با امضا آقای سیدمحمدعلی فرهادی نیاکی و مهر تعاونی دارای اعتبار می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی