اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16563

شناسه ملی: 14005757057

تاریخ ثبت: 1395/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 7915974735

تاریخ تاسیس: 1395/01/24

آدرس: بندرعباس دامایی شهرک آسمان کوچه پرواز 3 پلاک 231

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نیما ظفرمند به شماره ملی 266930XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمدرضا خرمی به شماره ملی 121000XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم حمیده کریمی به شماره ملی 346000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات و قراردادها، عقود، اسناد عادی و نامه ها با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 970516XXXX34694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خرمی به شماره ملی 121000XXXX خانم حمیده کریمی به شماره ملی 346000XXXX آقای نیما ظفرمند به شماره ملی 266930XXXX ـ آقای محمد نامورجاه به شماره ملی 001040XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد نامورجاه به شماره ملی 006991XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970516XXXX56616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خرمی به شماره ملی 121000XXXX خانم نسرین خرمی به شماره ملی 121941XXXX آقای نیما ظفرمند به شماره ملی 266930XXXX ـ آقای محمد نامورجاه به شماره ملی 001040XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بهزاد نامورجاه به شماره ملی 006991XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970420XXXX91348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نیما ظفرمند به شماره ملی 266930XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای محمدرضا خرمی به شماره ملی 121000XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین خرمی به شماره ملی 121941XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات و قراردادها، عقود، اسناد عادی و نامه ها با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی دیگرازاعضا هییت مدیره (آقای نیما ظفرمند یا نسرین خرمی) وبا مهرشرکت معتبر می باشد. ش 970420XXXX42556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار بتن یاسین در تاریخ 24/1/1395 به شماره ثبت 16563 به شناسه ملی 140057XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طرح، محاسبه، نظارت و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمانها، طراحی، ساخت و نصب و اجرای کلیه سیستم های تاسیساتی، برقی و مکانیکی ساختمان و کارخانجات صنعتی، طراحی و اجرای لوله کشی گاز آب و فاضلاب، ارایه کلیه خدمات و سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین نیروی انسانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاهها ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ دامایی ـ شهرک آسمان ـ کوچه پرواز 3 ـ پلاک 231 ـ کدپستی: 791597XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 680/23560/70 مورخ 26/12/94 نزد بانک تجارت شعبه بلوار دانشگاه پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: نسرین خرمی به شماره ملی 121941XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدرضا خرم یه شماره ملی 121000XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره حمیده کریمی به شماره ملی 346002311 به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: داوود علی پور به شماره ملی 299395XXXX به عنوان بازرس اصلی. حمید طبسی به شماره ملی 339260XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950128XXXX28358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی