اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 262696

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تهران خ رسالت خ دردشت خ هفتاد و دو شرقی

تاریخ تاسیس: 1384/10/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/10/10:

30,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 23/9/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. موسسه حسابداران اقبال بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تحول گران فردا به نمایندگی ناصر بلوری افشار و امیرمحمدتقی گنجی و شهرام میرابیان. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/88 امیرمحمدتقی گنجی بسمت رییس هییت مدیره و ناصر بلوری افشار بسمت نایب رییس هییت مدیره و شهرام میرابیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ رسالت خ دردشت خ هفتاد و دو شرقی پلاک 14 کدپستی 44961 ـ 16516 منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 8/7/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. ناصر بلوری افشار به سمت بازرس اصلی و افسانه خسروی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 26/4/86 واصل گردید: آقای ناصر بلوری افشار به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه خسروی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. امیر محمد تقی گنجی شهرام میرابیان شرکت تحول گران فردا به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/3/86 آقایان امیر محمد تقی گنجی به سمت رییس هییت مدیره و خانمهاله مجیدی معجزی به نمایندگی از شرکت تحول گران فردا به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهرام میرابیان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا ثابت رییس هییت مدیره همراه با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تولیدی و صنعتی ساین سازه هشتاد و چهار سهامی خاص که در تاریخ 10/10/84 تحت شماره 262696 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/10/84 از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره- ارایه هر گونه طرح و تولید و پخش و واردات و صادرات انواع پروفیل و اتصالات آلومینیوم و سازه های نمایشگاهی و تابلو و مبلمان اداری و قفسه بندی فروشگاهی و معماری داخلی و شرکت در کلیه نمایشگاهها و مزایدات و مناقصات داخلی و بین المللی و هرگونه فعالیت مرتبط با موضوعات فوق الذکر 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران- رسالت- خ کرمان- جنب آتش نشانی- پ 50 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به 000/1 سهم 000/30 ریالی با نام که مبلغ 000/500/10 ریال آن طی گواهی شماره 5237/1919/242 مورخ 5/10/84 بانک کشاورزی شعبه پاسداران پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای شهرام میرابیان با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به سمت مدیرعامل و با حفظ سمت رییس هییت مدیره و خانم فرانک خیری اوروند به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان ناصر سنگسر یزدی به سمت بازرس اصلی و امیر حسین آهی به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی