اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24

شناسه ملی: 10300002525

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات ساختمانی - خدمات پشتیبانی - خدمات مهندسی و نقشه کشی - پیمانکاری - خدمات تولیدی - آرماتوربندی - سند پلاست - انجام کلیه امور ابنیه شامل: اجرای ساختمان های فلزی و بتنی - صنعتی و نیمه صنعتی - سوله های فلزی - سیلوها - جدول بندی - محوطه سازی - پل سازی - سد سازی - عملیات خاکی - اجرای سیل بند - دیوار حایل - اجرای کلیه پروژ ه های تاسیساتی و تجهیزاتی از قبیل خطوط انتقال آب و برق -شبکه های فاضلاب -تصفیه خانه ها - کانال انتقال اب -اجرای خطوط انتقال و شبکه ها ی گاز شهری - نصب علمک گاز- فضای سبز- رنگ آمیزی - ارزیابی پروژه ها - توجیه طرح ها - توجیه طرح ها - مشاوره - توسعه - بازرگانی داخلی و خارجی - امور تولیدی - آبیاری - خطوط لوله - صادرات و واردات کلیه اجناس مجاز - اخذ وام از موسسات و بانک های اغتباری - اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی - جوشکاری - برشکاری - تراشکاری - خدمات کشاورزی(کاشت - داشت - برداشت) کلیه پروژه های راهسازی - روسازی - آسفالت - طرح هندسی راه - زیر سازی راه و انجام عملیات شانه خاکی راه - نصب علایم راهنمایی و رانندگی و تابلو خطر - نقشه برداری - گابیون بندی - اجرای مخازن آب -تصفیه خانه های آب - تصفیه خانه های فاضلاب و شرکت قادر است پروژههای 1 - تاسیسات فنی 2 - زهکشی 3 - فضلاب 4 - آب رسانی 5 - تسطیح 6 - پانال های بتنی و بتن ریزی در احجام وسیع را انجام دهد. انجام امور تعمیز و نگهداری - امور اشپزخانه و رستوران - خدمات عمومی(نظیر نامه رسانی، تلفن چی ، تنظیفات ف امور آبدارخانه) بهره برداری و نگهداری از شبکه های آب وفاضلاب-بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب-برداری و نگهداری از مخازن آب ونفت وگاز- بهره برداری از شبکه های کم فشار و انتقال آب اراضی کشاورزیبرداری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ- بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی تحت فشار بارانی و قطره ای و تسطیح اراضی کشاورزی و کانا ل ها و خطوط لوله های انتقال آب و گاز و نفت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز لازم. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش 970410XXXX42422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/3/1399 بشرح ذیل تعیین گردیدند. - داریوش رضایی به شماره ملی 451943XXXX بسمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل و عضو هییت مدیره - زهرا رضایی به شماره ملی 451009XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره - حسین رضایی به شماره ملی 454003XXXX بسمت عضو هییت مدیره - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور از قبیل چک، سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 970410XXXX27449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/3/1399 بشرح ذیل تعیین گردیدند. - داریوش رضایی بشماره ملی 451943XXXX - زهرا رضایی بشماره ملی 451009XXXX - حسین رضایی بشماره ملی 454003XXXX - 2 حسن دیناروند بشماره ملی 451975XXXX بسمت بازرس اصلی و امین اله جامسحر بشماره ملی 451942XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند ش 970410XXXX63171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 22/01/1397 بشرح ذیل تعیین گردیدند. داریوش رضایی به شماره ملی 451943XXXX بسمت رییس هییت مدیره زهرا رضایی به شماره ملی 451009XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره داریوش رضایی به شماره ملی 451943XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مسعود معدن نژاد به شماره ملی 007148XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضا مدیرعامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 950201XXXX98853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 22/01/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود معدن نژاد به شماره ملی 007148XXXX ـ زهرا رضایی به شماره ملی 451009XXXX ـ داریوش رضایی به شماره ملی 451943XXXX . ـ 2 حسن دیناروند بشماره ملی 451975XXXX بسمت بازرس اصلی وامین اله جامسحر بشماره ملی 451942XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ش 950201XXXX02250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 28/07/92 و درخواست وارده شماره 5617 مورخه 29/07/92 و نامه شماره 11086 مورخه 04/08/92 دارایی دهلران در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. 1 داریوش رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و زهرا رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود معدن نژاد عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده خدمت هییت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا داریوش رضایی و مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه های اداری با امضا داریوش رضایی و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 134470XXXX111333XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/31:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 7/6/92 و نامه شماره 9077 مورخ 24/6/92 دارایی دهلران و درخواست وارده شماره 4354 مورخ 12/6/92 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید 1 آقایان داریوش رضایی و محمد رضایی و نیما لیراوی و مسعود معدن نژاد هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2 داریوش رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد رضایی نایب رییس و نیما لیراوی و مسعود معدن نژاد عضو هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و بانکی بروات و قراردادها با امضا داریوش رضایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و مراسلات عادی با امضا داریوش رضایی همراه با مهر شرکت معتبر است 4 حسن دیناروند به سمت بازرس اصلی و امین اله جام سحر بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند موضوع زیر بموضوع قبلی شرکت الحاق گردید: انجام امور تعمیر و نگهداری امور آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی تلفن چی تنظیفات امور آبدارخانه) چاپ و تکثیر ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید ش 134470XXXX111311XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 28/6/90 و نامه شماره: 15342 مورخه 11/7/90 اداره امور مالیاتی دهلران در شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. الف: 1 - آقای مهدی ناصری باواگذاری تمام سهام خود به میزان 5 سهم به آقای داریوش رضایی از شرکت خارج شد. ب: 1 - آقای داریوش رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و محمد رضایی نایب رییس و آقای نیما لیراوی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و برات و غیره با امضای داریوش رضایی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای داریوش رضایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 - آقای امین اله جام سحر به سمت بازرس اصلی و آقای حسن دیناروند به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ج: اعضا به اتفاق ارا در خصوص الحاق به موضوع شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع زیر: خدمات ساختمانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مهندسی و نقشه کشی، پیمانکاری،خدمات تولیدی، آرماتوربندی، سندپلاست، انجام کلیه ابنیه شامل : اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی، صنعتی و نیمه صنعتی، سوله های فلزی، سیلوها، جدول بندی، محوطه سازی، پل سازی، سدسازی، عملیات خاکی، اجرای سیل بند، دیوار حایل، اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی و تجهیزاتی از قبیل خطوط انتقال آب و برق شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه ها، کانال انتقال آب، اجرای خطوط انتقال و شبکه های گاز شهری نصب علمک گاز، فضای سبز، رنگ آمیزی،ارزیابی پروژه ها، توجیه طرحها، مشاوره، توسعه، بازرگانی داخلی و خارجی، امور تولیدی، آبیاری، خطوط لوله، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ وام از بانکهای اعتباری، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، جوشکاری، برشکاری، تراشکاری، خدمات کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت) ، کلیه پروژه های راه سازی، روسازی، آسفالت، طرح هندسی راه، زیرسازی راه و انجام عملیات شانه خاکی راه، نصب علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای خطر، نقشه برداری، گابیون بندی، اجرای مخازن آب، تصفیه خانه های آب، تصفیه خانه های فاضلاب به موضوع قبلی شرکت الحاق در نتیجه موضوع کامل شرکت عبارتند از: تاسیسات فنی، زهکشی، فاضلاب، آبرسانی، تسطیح، پانل های بتنی و بتن ریزی در احجام وسیع خدماتی ساختمانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مهندسی و نقشه کشی، پیمانکاری، خدمات تولیدی، آرماتوربندی، سندپلاست، انجام کلیه امور ابنیه شامل: اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی ، صنعتی و نیمه صنعتی سوله های فلزی، سیلوها، جدول بندی، محوطه سازی، پل سازی، سدسازی، عملیات خاکی، اجرای سیل بند، دیوار حایل، اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی و تجهیزاتی از قبیل خطوط انتقال آب و برق شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه ها، کانال انتقال آب، اجرای خطوط انتقال و شبکه های گاز شهری نصب علمک گاز، فضای سبز، رنگ آمیزی،ارزیابی پروژه ها، توجیه طرحها، مشاوره، توسعه، بازرگانی داخلی و خارجی، امور تولیدی، آبیاری، خطوط لوله، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ وام از بانکهای اعتباری، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، جوشکاری، برشکاری، تراشکاری، خدمات کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت) ، کلیه پروژه های راه سازی، روسازی، آسفالت، طرح هندسی راه، زیرسازی راه و انجام عملیات شانه خاکی راه، نصب علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای خطر، نقشه برداری، گابیون بندی، اجرای مخازن آب، تصفیه خانه های آب، تصفیه خانه های فاضلاب. در نتیجه ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخه 14/11/88 و درخواست وارده شماره 6994 مورخه 17/9/89 شرکت و نامه شماره 14990/99 27 اداره دارایی دهلران تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید. 1 آقایان غلامعلی و بهروز رضایی با واگذاری سهام خود به داریوش رضایی از شرکت خارج گردیدند. 2 آقای حسن دیناروند به سمت بازرس اصلی و امین اله جام سحر بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 آقای داریوش رضایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمدرضایی نایب رییس و نیما لیراوی و مهدی ناصری عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضا داریوش رضایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و مراسلات عادی با امضا داریوش رضایی همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/11/86 و نامه شماره 1700 م م مورخ 15/12/86 و نامه شماره 431/0991 27 مورخ 27/1/87 اداره دارایی تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: الف) 1 آقای محمد رضایی دارنده 10 سهم و تعداد 5 سهم از سهام خود را به آقای مهدی ناصری واگذار و سهام خود را به 5 سهم کاهش داد و فرد اخیر الذکر در ردیف سهامداران شرکت قرار گرفت. 2 آقای غلامعلی رضایی دارنده 10 سهم 5 سهم از سهام خود را به آقای نیما لیراوی واگذار و تعداد سهام خود را به 5 سهم کاهش داد و فرداخیرالذکر در ردیف سهامداران شرکت قرار گرفت. 3 آقای داریوش رضایی دارنده 80 سهم تعداد 5 سهم از سهام خود را بهروز احمدی واگذار و سهام خود را از 80 سهم به 75 سهم کاهش داد و فرد اخیرالذکر در ردیف سهامداران شرکت قرار گرفت. ب) 1 آقای غلامعلی رضایی مهدی ناصری نیما لیراوی محمد رضایی و بهروز احمدی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 آقای حسین دیناروند و امین اله جام سحر به عنوان بازرسان اصلی و علل البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج) 1 آقای داریوش رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل . غلامعلی رضایی نایب رییس هییت مدیره. نیما لیراوی. مهدی ناصری. محمد رضایی. بهروز احمدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضا داریوش رضایی مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت و اسناد دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره ، مورخ 6/6/85 و نامه شماره 800 م_ 6/6/85 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید الف: 1 - آقایان غلامعلی رضایی، داریوش رضایی، محمد رضایی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. 2 - آقای حسن دیناروند و امین اله جام سحر به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ب) آقای غلامعلی رضایی به سمت رییس هییت مدیره، محمد رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای داریوش رضایی به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال تعیین گردیدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی اعم از چک، سفته و غیره با امضا داریوش رضایی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/13:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/7/82 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: 1 - آقایان غامعلی رضایی و داریوش رضایی و محمدرضایی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 - آقایان حسن دنیاروند و امین اله جام سحر به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای غلامعلی رضایی به سمت رییس و محمدرضایی به سمت نایب رییس و داریوش رضایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا آقای داریوش رضایی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی