اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 119087

شناسه ملی: 10101626627

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1583716316

آدرس: بخش مرکزی شهر تهران شهید سپهبد قرنی خیابان شهید سپهبد قرنی کوچه شهید حاجی محمدجوادی آبنوس پلاک 14 طبقه اول واحد 4

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گیلوای شمال " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید فعالیت در امور کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، زنبور عسل و طیور و صادرات و واردات کالاهای مجاز و اقدام به کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز و اخذ و اعطا نمایندگی های داخلی و خارجی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم پ 970416XXXX08118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهراصمدی صیاد به سمت رییس هییت مدیره، خانم غزال ظروفچی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ظروفچی به سمت مدیریت عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. اسناد و مکاتبات عادی با امضای منفرد هریک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 970405XXXX43597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ظروفچی دارای کد ملی شماره 001522XXXX و خانمها زهرا صمدی صیاد دارای کد ملی شماره 264914XXXX و غزال ظروفچی دارای کد ملی شماره 006723XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای جواد رجبی دارای کد ملی 378168XXXX به سمت بازس اصلی و آقای احمدبابادی دارای کد ملی 079321XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 970405XXXX55953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید سپهبد قرنی ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ کوچه شهید حاجی محمدجوادی(آبنوس) ـ پلاک 14 ـ طبقه اول ـ واحد 4 کدپستی 158371XXXX تغییر یافت. پ 961221XXXX97958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 9/10/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1386 بتصویب رسید. احمد بابادی به سمت بازرس اصلی و جعفر قلی امیربیات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ظروفچی زهرا صمدی صیاد غزال ظروفچی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/87 محمود ظروفچی به سمت رییس هییت مدیره و زهرا صمدی صیاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و غزال ظروفچی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی شرکت با امضا منفرد مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 9/3/86 واصل گردید: آقای احمد بابادی بسمت بازرس اصلی و آقای حسن رسولی بسمن بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرارذیل انتخاب گردیدند. محمود ظروفچی، زهرا صمدی صیاد، غزال ظروفچی، بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/2/86 آقای محمود ظروفچی بسمت رییس هییت مدیره و خانم غزال ظروفچی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا صمدی صیاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/8/83 شرکت مزبور که در تاریخ 19/8/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/82 بتصویب رسید. 2 آقای احمد بابادی به سمت بازرس اصلی و آقای جعفرقلی امیربیات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 29/5/82 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمود ظروفچی‚ بابک صیرفی و خانم زهرا صمدی صیاد. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/4/82 آقای محمود ظروفچی بسمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا صمدی صیاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بابک صیرفی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بامضا ثابت رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی