اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 443939

شناسه ملی: 10320902890

تاریخ ثبت: 1392/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1957917183

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پاسداران کوچه رز کوچه نارنجستان چهارم پلاک 1 ساختمان آرتمیس طبقه چهارم واحد 3

تاریخ تاسیس: 1392/06/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/21:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

15,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اسسانامه اصلاح گردید: " واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهادهای خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه". پ 970725XXXX84152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم خدایار به شماره ملی 008362XXXX به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکا) ـ بهنام کاوسی پور به شماره ملی 008267XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سپیده کاوسی پور به شماره ملی 001125XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی همچنین و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 970219XXXX17387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پاسداران ـ کوچه رز ـ کوچه نارنجستان چهارم ـ پلاک ـ 1 ـ ساختمان آرتمیس ـ طبقه چهارم ـ واحد 3 ـ کدپستی: 195791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970219XXXX97548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران منوچهری خیابان فردوسی پلاک 196 پاساژ ساعتچی طبقه همکف واحد 15 کدپستی 114583XXXX تغییر یافت. پ 951117XXXX13850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام کاوسی پور شماره ملی 008267XXXX و خانم سپیده کاوسی پور شماره ملی 001125XXXX و خانم مریم خدایار شماره ملی 008362XXXX (خارج ازسهامدارن) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 950502XXXX52296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام کاوسی پور شماره ملی 008267XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم سپیده کاوسی پور شماره ملی 001125XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم مریم خدایار شماره ملی 008362XXXX به سمت عضو هییت مدیره ( خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950502XXXX19930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان منوچهری خیابان فردوسی پلاک 217 پاساژ کیهانی طبقه 1 واحد 4 کدپستی 114561XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - تعداد اعضای هییت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - نام شرکت به " تضامنی کاوسی پور و شرکا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950218XXXX40976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سپیده کاوسی پور شماره ملی 001125XXXX با پرداخت مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بهنام کاوسی پور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 7XXXXXXXX0 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران و سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: مهرداد ازادی دارنده مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه بهنام کاوسی پور دارنده مبلغ 7XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه خانم سپیده کاوسی پور دارنده مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه محل شرکت به تهران فرمانیه تقاطع پاسداران خ بوستان روبروی سفارت سوید نبش کوچه رضایی مجتمع بوستان پ 2 واحد 127 به کد پستی 195763XXXX انتقال یافت وبدینوسیله ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 940622XXXX66774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اقای مهرداد آزادی با کد ملی 007040XXXX با در یافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران و سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد ـ اقای بهنام کاوسی پوربا کد ملی 008267XXXX دارنده مبلغ 7XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه ـ خانم سپیده کاوسی پوربا کد ملی 001125XXXX دارنده مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه پ 940727XXXX33881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم سپیده کاوسی پور به کد ملی 001125XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ اقای بهنام کاوسی پور به کد ملی 008267XXXX به سمت مدیرعامل وعضو برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی قرار دادها ونامه های عادی واداری با امضا ی مدیرعامل به تنهایی وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 940727XXXX61433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 13/06/1392 تحت شماره 443939 و شناسه ملی 103209XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/06/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پشتیبانی کالا و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر و اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خیابان فردوسی, کوچه صبح امروز پلاک 9 واحد 5 کدپستی 111667XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهرداد آزادی به شماره ملی 007040XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای بهنام کاوسی پور به شماره ملی 008267XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای بهنام کاوسی پور به شماره ملی 008267XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه پ 1696023 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی