اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 876

شناسه ملی: 10861665983

تاریخ ثبت: 1387/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/03/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علمدار ملکی ظهرشیری به شماره ملی 247165XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای سعید سعادتیان به شماره ملی 247095XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم زهرا حسینی نسب به شماره ملی 246026XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای علمدار ملکی ظهرشیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960209XXXX41822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علمدار ملکی ظهرشیری به شماره ملی 247165XXXX و خانم زهرا حسینی نسب به شماره ملی 246026XXXX و آقای سعید سعادتیان به شماره ملی 247095XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم سمیه آتش بار به شماره ملی 247162XXXX به سمت بازرس اصلی و اقای هدایت ملکی ظهرشیری به شماره ملی 247158XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960209XXXX39554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/24:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 16/3/91 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. 1 آقای علمدار ملکی ظهر شیری وسعید سعادتیان و عبدالرحیم روشناس به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 خانم سمیه آتش یار به عنوان بازرس اصلی و خانم صولت ابراهیمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 3 آقای علمدار ملکی ظهر شیری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای سعید سعادتیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عبدالرحیم روشناس به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب درخواست شماره 1 مورخ 31/4/87 آقای علمدار ملکی به سمت رییس هییت مدیره، سعید سعادتیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم روشناس به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا به اتفاق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً امضای نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب درخواست شماره 1 مورخ 31/4/87 آقای علمدار ملکی به سمت رییس هییت مدیره، سعید سعادتیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم روشناس به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا به اتفاق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً امضای نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت پارس شبکه جهرم سهامی خاص در تاریخ 6/3/87 به شماره 876 در این اداره ثبت و در تاریخ 6/3/87 از نظر ذیل تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: کارهای مربوط به برق، امور شبکه، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، احداث شبکه 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 7/42135 مورخ 11/2/87 به حساب جاری 4/3513 شرکت نزد بانک ملت شعبه شریعتی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: جهرم، خیابان اورژانس، کوچه شهید بهزاد مهربان، کدپستی 741795XXXX 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای علمدار ملکی به سمت رییس هییت، سعید سعادتیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم روشناس به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرحیم روشناس به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا به اتفاق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد ضمناً امضا نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: خانمها سمیه آتش بار و صولت ابراهیمی هرموجی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی منصوب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی