اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7305

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/14

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 23/3/90 شرکت سهامی خاص سلیس دانه آذربایجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1389 تصویب شد. 2ـ آقایان رضا حسن پور بسمت بازرس اصلی و خانم ندا رفیعی بسمت بازرس علیالبدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هییت مدیره مورخ 1/2/85 شرکت سهامی خاص سلیس دانه آذربایجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقایان حسین پاشایی، میراسماعیل حسینی ازرلو و میرجبار حسینی ازرلو به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای علی نجفی تبار به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالناصر روحانی خانقاه به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 آقایان میراسماعیل حسینی ازرلو به سمت رییس هییت مدیره، حسین پاشایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای میرجبار حسینی ازرلو به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. 5 امضا کلیه اسناد مالی، چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص سلیس دانه آذربایجان که در تاریخ 14/2/84 تحت شماره 7305 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/2/84 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اکتشاف و استخراج ماده معدنی و تولید شن و ماسه کوهی و واردات و صادرات ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات و سایر کالاهای مجاز و مرتبط و صادرات فرآورده های داخلی. 2 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس روستای خانقاه سرخ تلفن: 091414XXXX6/4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که صددرصد آن طی گواهی شماره 2/42 مورخه 22/1/84 بانک ملی شعبه ارومیه پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای عبدالناصر روحانی خانقاه به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین پاشایی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای یوسف شهیری به سمت عضو هییت مدیره و تعیین به مدت دو سال و انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با آقایان عبدالناصر روحانی خانقاه و حسین پاشایی همراه مهر شرکت خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی نجفی تبار به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام محمدزاده خانقاه به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی