اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38665

شناسه ملی: 10530512413

تاریخ ثبت: 1392/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/08/21

آدرس: 1 3 استان فارس ، شهر شیراز باغ حوض کوچه یک فرعی 4/1 پلاک 47

کد پستی: 7175985796

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/21:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای شهرام احصایی کد ملی 472212XXXX آقای صفدر احصایی کد ملی 237230XXXX خانم مهین امیری کد ملی 181674XXXX به سمت اعضاهییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم بهناز مسرور فشانی کد ملی 229810XXXX به سمت بازرس اصلی خانم فرنگیس بهرامی کد ملی 245209XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950214XXXX86283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضاهییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای صفدر احصایی کد ملی 237230XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای شهرام احصایی کد ملی 472212XXXX به سمت نایب رییس آقای شهرام احصایی کد ملی 472212XXXX به سمت مدیرعامل خانم مهین امیری کد ملی 181674XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک صفدر احصایی و شهرام احصایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا شهرام احصایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950214XXXX80666 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فعالیتهای ذیل به موضوع شرکت اضافه وموضوع شرکت ماده 2 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: طراحی و تولید انواع پری فرم در اوزان مختلف و انواع بطری های نوشیدنی ها و طراحی و تولید انواع درب بطریهای معمولی و گاز بند در سایز های مختلف و در انواع بسته بندیهای آشامیدنیها، تولید انواع آب معدنی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ش 950214XXXX96974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/08/1392 شماره ثبت 38665 و شناسه ملی 105305XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/08/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی و تولید انواع پلی فرم در اوزان مختلف و انواع بطری های نوشیدنی ها و طراحی و تولید انواع درب بطری های معمولی و گاز بند در سایزهای مختلف در انواع بسته بندی های آشامیدنی ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس، شهر شیراز باغ حوض کوچه یک فرعی 4/1 پلاک 47 کدپستی 717598XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 717 مورخ 05/08/1392 نزد بانک سپه شعبه بلوار ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. . 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای صفدر احصایی کد ملی 237230XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای شهرام احصایی کد ملی 472212XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 مهین امیری کد ملی 181674XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای شهرام احصایی کد ملی 472212XXXX به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا صفدر احصایی باتفاق شهرام احصایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا شهرام احصایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم بهناز مسرور فشانی کد ملی 229810XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم فرنگیس بهرامی کد ملی 245209XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 434300XXXX785058XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی