اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 705

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/20:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی کارخانه برنجکوبی توحید سبز سالکویه در تاریخ 20/9/85 تحت شماره 705 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: شالیکوبی مدرن 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: به مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به بیست و یک سهم یکصد هزار ریالی و 1 - 3 سرمایه برابر گواهی 4722/440 - 8/9/85 اداره تعاون لنگرود به حسابه شماره 4/172 واریز گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: لنگرود روستای سالکویه 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای هادی آل سالکویه به سمت رییس هییت مدیره، خانمها هاجر محمدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و طاهره آل سالکویه به سمت منشی و مدیرعامل و مینا آل سالکویه به سمت عضو علی البدل برای مدت سه انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم عزت رهنمایی و آقای حسین کوه مسکن به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7 - محل شعب شرکت: 8 - اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه و قانون تجارت رییس ثبت اسناد لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی