اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39243

شناسه ملی: 14004693406

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز محله ولیعصر خیابان نگین جهاد خیابان صدف پلاک 0 ساختمان تجاری اطلس ورودی 4 طبقه 11 واحد 7

کد پستی: 5157639189

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس جدید : استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله ولیعصر، خیابان نگین جهاد، خیابان صدف، پلاک 0 ، ساختمان تجاری اطلس، ورودی 4 ، طبقه 11 ، واحد 7 - کدپستی: 515763XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981201XXXX29651 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش اصفهلانی به شماره ملی 137929XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مجتبی رجب زاده به شماره ملی 136191XXXX به سمت رییس هییت مدیره فرداد اصفهلانی به شماره ملی 138042XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970230XXXX58102 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش اصفهلانی به شماره ملی 137929XXXX مجتبی رجب زاده به شماره ملی 136191XXXX فرداد اصفهلانی به شماره ملی 138042XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حامد بخشعلی پور گاوگانی به شماره ملی 137842XXXX سینا اشگرفی به شماره ملی 138100XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970230XXXX11728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: تبریز ـ ولیعصر ـ فلکه همافر ـ انتهای همافر غربی ـ مرکز تجارت اطلس ـ طبقه 11 ـ واحد 7 کدپستی 515763XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ش 950812XXXX72631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی