اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 406758

شناسه ملی: 10320579758

تاریخ ثبت: 1390/03/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تصفیه تهران سعادت آباد بلوار دریا بین بلوارپاکنژاد و بلوار فرحزادی خیابان شکوفان دوم کوچه باران اول پلاک 52 طبقه سوم شرقی به

کد پستی: 1999812349

تاریخ تاسیس: 1390/03/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/10:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/31:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مهدی صحاف زاده به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران سعادت آباد بلوار دریا بین بلوارپاکنژاد و بلوار فرحزادی خیابان شکوفان دوم کوچه باران اول پلاک 52 طبقه سوم شرقی به کد پستی 199981XXXX می باشد. پ 970722XXXX27663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 500 . 000 . 000 ریال منقسم بر 500 . 000 سهم 000/1 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 930924XXXX69931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. پ 930609XXXX83194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد ایزدخواه به شماره ملی 200332XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه نظام دستجردی به شماره ملی 032378XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930609XXXX54162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مطابق با قوانین و مقررات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز از کلیه بنادر و گمرکات و مناطق آزاد کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. پ 930609XXXX57535 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/12:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سعادت آباد بلوار دریا بین بلوار پاکنژاد و بلوار فرحزادی خیابان شکوفان دوم کوچه باران اول پلاک پنجاه و دو طبقه سوم شرقی کدپستی 199981XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1800686 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی صحاف زاده به شماره ملی 006326XXXX و آقای حسن مطهری به شماره ملی 007563XXXX و آقای سید مسلم موسوی دریچه به شماره ملی 049186XXXX پ 1785240 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صحاف زاده کد ملی 006326XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حسن مطهری نسب کد ملی 007563XXXX به سمت نایب رییس و مدیر عامل آقای سید مسلم موسوی درچه کد ملی 049186XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا آقای حسن مطهری نسب به عنوان مدیر عامل و آقای مهدی صحاف زاده به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1785237 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/3/1390 تحت شماره 406758 و شناسه ملی 103205XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: توسعه و احداث نیروگاههای بادی خورشیدی زیست توده زمین گرمایی و پیل سوختی (برپایه هیدروژن) در مقیاس های کوچک متوسط و بزرگ در داخل و خارج از کشور تحقیق و توسعه درباره انرژِی های تجدیدپذیر بویژه انرژِی بادی خورشیدی زیست توده زمین گرمای و پیل سوختی انجام مطالعات امکان سنجی و بادسنجی برای احداث نیروگاههای بادی انجام مطالعات امکان سنجی برای نیروگاههای خورشیدی زیست توده زمین گرمایی و پیل سوختی توسعه فناوری طراحی و انتخاب سیستم های تولید انرچی پایدار و انرژِی تجدیدپذیر فراهم نمودن امکانات مهندسی و لازم برای احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی و زیست توده و زمین گرمایی و پیل سوختی تحقق در زمینه انواع دیگر انرژی های نو مانند آبگرمکن خورشیدی و طراحی حوزه های مختلف انرژِی های تجدیدپذیر مدیریت پروژه های احداث نیروگاههای تجدیدپذیر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک قدس بلوار دادمان بعد از خیابان درختی کوچه جهاد پ 5 ط سوم واحد 4 ـ کدپستی 146869XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 153356 مورخ 25/3/1390 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ناصر باقری مقدم به شماره ملی 005272XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سید مسلم موسوی درچه به شماره ملی 049186XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی صحاف زاده به شماره ملی 006326XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مصطفی زمانیان به شماره ملی 387453XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای سید مسلم موسوی درچه به شماره ملی 049186XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای حسن مطهری نسب به شماره ملی 007563XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم زینب یاسری نژاد به شماره ملی 007762XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی