اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 354546

شناسه ملی: 10104015862

تاریخ ثبت: 1388/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران شهرک غرب فاز 4 خ ایوانک خ فلامک شمالی کوچه دوم گذرا اردیبهشت

تاریخ تاسیس: 1388/05/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/13:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/6/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 31/6/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا ثنایی و خانم مینا زواره و آقای رضا طهماسبی و آقای حامد غفاری و آقای علیرضا قدس تا تاریخ 31/6/90 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید رضا ثنایی بسمت رییس هییت مدیره و خانم مینا زواره بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا طهماسبی بسمت عضو هییت مدیره و آقای حامد غفاری بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا قدس بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا قدس بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/7/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/14:

شرکت فوق در تاریخ 13/5/1388 تحت شماره 354546 و شناسه ملی 101040XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مدیریت مشاوره مهندسی اجرا و نظارت فنی پروژه های ساختمانی عمرانی و صنعتی در داخل و خارج از کشور اعم از مشاوره و اجرای انواع ابنیه ساختمانها راه پل راه آهن سد و انواع سازه های آبی سوله سالن و انبار معادن کارخانجات و صنایع سبک و سنگین در داخل و خارج از کشور انجام کلیه خدمات مهندسی پروژه ها و خدمات مهندسی و مدیریت فنی کیفیت و انجام فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت در سایر شرکتها انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و توزیع مصالح و تجهیزات ساختمانی و انجام کلیه امور مربوط به تجهیزات و کمک آموزشی و نقشه برداری و انجام هرگونه فعالیتهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک غرب فاز 4 خ ایوانک خ فلامک شمالی کوچه دوم گذرا اردیبهشت پ 1738 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 65284616 مورخ 12/5/1388 نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا قدس به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم مینا زواره به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای رضا طهماسبی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حامد غفاری به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای سیدرضا ثنایی به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای سیدرضا ثنایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای علی سجودی مقدم لنگرودی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای سپهر عشاق الحسینی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی