اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1630

شناسه ملی: 10100976792

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 3334136510

آدرس: البرز شهرستان نظرآباد بخش مرکزی دهستان نجم آباد آبادی شرکت مرغدشت جاده خاکی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ آقای اسد اله مزینی به کد ملی 004355XXXX و آقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX و آقای محمد فاخری به کد ملی 005476XXXX و خانم شیما مزینی به کد ملی 007084XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای رضا شیخیان به کد ملی 005459XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سام ایروانی به کد ملی 045258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. ش 980706XXXX95747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسداله مزینی به کد ملی 004355XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت تعیین گردید ش 980706XXXX60798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محل شرکت به آدرس: البرز - شهرستان نظرآباد - بخش مرکزی - دهستان نجم آباد - آبادی شرکت مرغدشت - جاده (خاکی) - پلاک 0 - طبقه همکف کد پستی 333413XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971026XXXX35404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از آدرس قبلی به: " استان البرز، شهرستان نظرآباد، بخش مرکزی، دهستان نجم آباد، آبادی (شرکت کشت صنعت فرامرز)، شرکت کشت وصنعت فرامزر، خیابان آسفالته، خیابان شن ریزی، مرغداری مرغدشت، کدپستی : 333414XXXX " تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. ش 960907XXXX03170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -- آقای اسد اله مزینی به کد ملی 004355XXXX و آقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX و آقای محمد فاخری به کد ملی 005476XXXX و خانم شیما مزینی به کد ملی 007084XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند د. - آقای رضا شیخیان به کد ملی 005459XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سام ایروانی به کد ملی 045258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند - ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. ش 960809XXXX68507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای اسداله مزینی به کد ملی 004355XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. آقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت تعیین گردید. ش 960809XXXX17968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 27/01/1394 که با شماره مکانیزه 139430XXXX28000282 به ثبت رسیده، نوع شرکت "سهامی خاص" می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد. ش 940722XXXX94253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای اسد اله مزینی به کد ملی 004355XXXX و آقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX و آقای محمد فاخری به کد ملی 005476XXXX و خانم شیما مزینی به کد ملی 007084XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند - آقای علیرضا موحدین به کد ملی 045278XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سام ایروانی به کد ملی 045258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند - ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. ش 940416XXXX79599 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای اسداله مزینی به کد ملی 004355XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل وآقای حبیب اله امینی به کد ملی 491101XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ـ امضای کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت تعیین گردید. ش 940416XXXX30941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 31/04/1393 در شرکت مرغدشت (سهامی خاص) شماره ثبت 1630 شناسه ملی 101009XXXX2 که در تاریخ 18/05/1393 به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 1 ـ آقای علیرضا موحدین به کد ملی 452780179 به عنوان بازرس اصلی و آقای سام ایروانی به شماره ملی 045258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 1392 به تصویب رسید. ش 1861735 مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا موحدین به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد توکلی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/89 که در تاریخ 11/5/89 واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 آقای اسداله مزینی و آقای حبیب اله امینی و آقای محمد فاخری و خانم شیما مزینی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و در اجرای ماده 124 قانون تجارت کلیه سهامداران به اتفاق آرا تصویب نمودند که رییس هییت مدیره بتواند به عنوان مدیر عامل نیز انتخاب گردد. 2 آقای علیرضا موحدین به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی متشرعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 آقای اسداله مزینی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند آقای حبیب اله امینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 27/4/87 که تاریخ 17/5/87 واصل شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان اسداله مزینی و حبیب اله امینی و حسن فاخری و خانم شیما مزینی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه سهامداران به اتفاق آرا تصویب نمودند که رییس هییت مدیره بتواند به عنوان مدیرعامل نیز انتخاب گردد. 2 ـ آقایان علیرضا موحدین بازرس اصلی و سیدمهدی متشرعی بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/87 آقای اسداله مزینی به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل آقای حبیب اله امینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند . سرپرست اداره ثبت اسناد ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/14:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/85 واصل گردیده: آقای سعید فاخری به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا موحدین به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان اسدالله مزینی و حبیب اله امینی و خانمها فهمیه امینی و شیما مزینی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/2/85 آقایان اسدالله مزینی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و حبیب اله امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/2/85 کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و بند ز ماده 14 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/82 شرکت مزبور که در تاریخ 19/12/82 واصل گردید: آقای سعید فاخری بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا موحدین بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل اسدالله مزینی، محمدرضا امینی، حسن فاخری، محمدعلی مزینی انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/82 آقایان اسداله مزینی بسمت رییس هییت مدیره و حسن فاخری بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا امینی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضا یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی