اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 64

شناسه ملی: 10500005120

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 1595643311

آدرس: موجب نامه شماره 472/4 مورخ 20 / 04 / 1397 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های زاهدان و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06 / 12 / 1396 مرکز اصلی شرکت مجتمع صنعتی امید یار سهامی خاص به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولی عصر خیابان مجلسی خیابان ولی عصر پلاک 1961 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/06/15:

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی امید یار سهامی خاص به شماره ثبت 528867 و شناسه ملی 105000XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1399 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/3/1399 سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال منقسم به 37500 سهم 4000000 ریالی که 37489 سهم آن با نام و 11 سهم آن بی نام می باشد از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا شناسه ملی 103203XXXX2 و آقای فرزاد حیدری آوارسی به شماره ملی 167015XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 981220XXXX85909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمدرضا نشاطی به شماره ملی 362010XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آقای کاظم نشاطی به شماره ملی 443142XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم طیبه نشاطی به شماره ملی 362012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و خانم اعظم نشاطی پیر برج به شماره ملی 362095XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم طاهره نشاطی پیر برج به شماره ملی 362012XXXX به سمت عضو هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 980920XXXX20900 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/4/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2 . 040 . 000 . 000 ریال بمبلغ 100 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم بر 25 . 000 سهم 4 . 000 . 000 ریالی که تعداد 24 . 989 سهم بانام و تعداد 11 سهم بی نام که تماما از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980625XXXX33286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسینعلی رضایی به شماره ملی 367160XXXX به سمت بازرس اصلی و وحید واحدی طبس به شماره ملی 361098XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980321XXXX59477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نشاطی به کد ملی 362010XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کاظم نشاطی به کد ملی 443142XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و صدیقه نشاطی پیربرج به کد ملی 443135XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اعظم نشاطی پیربرج به کد ملی 362095XXXX به سمت عضو هییت مدیره و طاهره نشاطی پیربرج به کد ملی 362012XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی 103203XXXX2 به سمت بازرس اصلی و فرزاد حیدری آوارسی به کد ملی 167015XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت وهمچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970821XXXX11148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/02:

به موجب نامه شماره 472/4 مورخ 20 / 04 / 1397 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های زاهدان و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06 / 12 / 1396 مرکز اصلی شرکت مجتمع صنعتی امید یار سهامی خاص به نشانی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولی عصر ـ خیابان مجلسی ـ خیابان ولی عصر ـ پلاک 1961 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 159564XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 528867 به ثبت رسیده است. پ 970502XXXX52470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولی عصر ـ خیابان مجلسی ـ خیابان ولی عصر ـ پلاک 1961 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 159564XXXX انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاج گردید. ش 970330XXXX78504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کاظم نشاطی به شماره ملی 443142XXXX و محمدرضا نشاطی به شماره ملی 362010XXXX و صدیقه نشاطی پیربرج به شماره ملی 443135XXXX و خانم اعظم نشاطی پیربرج به شماره ملی 362095XXXX و خانم طاهره نشاطی پیربرج به شماره ملی 362012XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1393 تصویب گردید. 3 . موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره ثبت 26294 و شناسه ملی 103210XXXX22 ثبت شده تهران بسمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری آوراسی به شماره ملی 167015XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 950316XXXX99829 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمدرضا نشاطی به شماره ملی 362010XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه نشاطی پیر برج به شماره ملی 443135XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و کاظم نشاطی به شماره ملی 443142XXXX بسمت مدیرعامل و خانم اعظم نشاطی پیربرج به شماره ملی 362095XXXX و خانم طاهره نشاطی پیر برج به شماره ملی 362012XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش 950316XXXX06540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . 1 صورتهای مالی 29/12/1392 تصویب گردید. . 2 اقای داوود بحری بشماره ملی 005019XXXX به عنوان بازرس علی البدل،موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا شناسه ملی 103203XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940408XXXX91846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا نشاطی به شماره ملی 362010XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه نشاطی پیربرج به شماره ملی 443135XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کاظم نشاطی به شماره ملی 443142XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم اعظم نشاطی پیربرج به شماره ملی 362095XXXX و خانم طاهره نشاطی پیربرج به شماره ملی 362012XXXX به سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/03/95 انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش 400970XXXX116653XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان: کاظم نشاطی به شماره 443142XXXX و محمدرضا نشاطی به شماره ملی 362010XXXX و خانم ها صدیقه نشاطی پیربرج به شماره ملی 443135XXXX و طاهره نشاطی پیربرج به شماره ملی 362012XXXX اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/03/95 انتخاب شدند. ش 400970XXXX116653XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/3/91 که مدارک واصل گردیده: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا بشماره ثبت 26294 کدپستی 461565XXXX به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کد ملی 005019XXXX کدپستی 948381XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ محمدرضا نشاطی کد ملی 362010XXXX کدپستی 145691XXXX صدیقه نشاطی کد ملی 443135XXXX کدپستی 145691XXXX کاظم نشاطی کد ملی 443142XXXX کدپستی 491678XXXX اعظم نشاطی کد ملی 362095XXXX کدپستی 487718XXXX طاهره نشاطی کد ملی 362012XXXX کدپستی 491678XXXX اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ محمدرضا نشاطی رییس هییت مدیره، خانم صدیقه نشاطی عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره، آقای کاظم نشاطی مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم اعظم نشاطی و خانم طاهره نشاطی اعضا هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 4 ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بموجب گواهی شماره 621 ـ 8/3/91 بانک سپه شعبه زاهدان به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال منقسم به پانصد و ده سهم چهار میلیون ریالی افزایش یافت که تعداد چهارصد و نود و نه سهم با نام و یازده سهم بی نام میباشد. ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/12/89 که مدارک واصل گردیده: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهمن آرا به شماره ثبت 26294 به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کد ملی 005019XXXX کدپستی 148385XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/11/88 که مدارک واصل گردیده: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 ـ حمیدرضا رضایی به عنوان بازرس اصلی و خسرو نارویی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ آقای محمدرضا نشاطی، حسین نشاطی، کاظم نشاطی، طاهره نشاطی، اعظم نشاطی اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ محمدرضا نشاطی رییس هییت مدیره، حسین نشاطی نایب رییس هییت مدیره، کاظم نشاطی مدیر عامل، خانم اعظم نشاطی و طاهره نشاطی عضو هییت مدیره، تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو نفر از 5 نفر اعضا هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ شعبه شرکت در گرگان خ علی محمدی کوچه نهم ساختمان سبحان واحد یک کدپستی 491678XXXX به مدیریت آقای محمدرضا نشاطی تاسیس گردید. ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی