اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3625

شناسه ملی: 10360050437

تاریخ ثبت: 1388/10/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/07:

4,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/06/1398 و نامه شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 065189XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 2 - پس از گزارش بازرس صورتهای مالی شرکت در سال 1397 تصویب شد. ش 981024XXXX23732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX و آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX و خانم سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX و آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX و خانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 065189XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ صورتهای مالی سال 1396 شرکت به تصویب رسید. ش 970822XXXX55889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX بسمت منشی هییت مدیره و خانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره و خانم یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. خانم یلدا زرفشان فرد به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای خانم یلدا رفشان فرد (مدیرعامل) و آقای امیر ساجد (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970822XXXX73944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX و آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX و خانم سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX و آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX و خانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 065189XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 3 - صورت حساب های مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950902XXXX91580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وخانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX بسمت منشی هییت مدیره و خانم ها سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX و یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم یلدا زرفشان فرد به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضا خانم یلدا رفشان فرد (مدیر عامل) و آقای مهدی چراغ بیرجندی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950902XXXX10805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 065189XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ صورت حساب های مالی شرکت در سال 1393 به تصویب رسید. ش 941129XXXX81600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت ازمحل قبلی به آدرس جدید بیرجند خیابان غفاری بین غفاری 20 و 22 خیابان جابربن حیان انتهای خیابان پلاک 2 ـ کدپستی 971794XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940615XXXX78226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 651892759 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ صورت حساب های مالی شرکت در سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. ش 931225XXXX56925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX و آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX و خانم سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX و آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX و خانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم سیده مرضیه فاطمی به شماره ملی 523989XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی شهرستانک به شماره ملی 065189XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ صورت حساب های مالی شرکت در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ش 931225XXXX93582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی چراغ بیرجندی به شماره ملی 065177XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای امیر ساجد به شماره ملی 065014XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم وحیده وحیدی به شماره ملی 432218XXXX بسمت منشی هییت مدیره و خانم ها سیما خسروی به شماره ملی 214199XXXX و یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ یلدا زرفشان فرد به شماره ملی 229532XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای یلدا رفشان فرد (مدیرعامل) و مهدی چراغ بیرجندی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 931225XXXX19239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/10/88 تحت شماره 3625 و شناسه ملی 103600XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: 1 . انجام آزمون های کنترلی کیفیت محصولات صنعتی واحدهای تولیدی بمنظور اطمینان یافتن از کیفیت در نظر گرفته شده برای صادرات با استفاده داخل کشور 2 . انجام بازرسی های کالا، بازرسی فنی و بازرسی جوش در داخل کشور از طریق ایجاد نمایندگی 3 . کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند خیابان مطهری 23 ، پشت انجمن خوشنویسان، ساختمان آقای وحیدنیا، طبقه همکف. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/4 ریال منقسم به چهارصد و پنجاه سهم 000/10 ریالی که تعداد چهارصد و پنجاه سهم بانام تعداد یک صد و پنجاه سهم ممتاز می باشد که مبلغ 000/500/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 49/2446 مورخ 16/4/88 نزد بانک صادرات شعبه خیابان توحید بیرجند پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم یلدا زرفشان فرد بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای امیر ساجد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهدی چراغ بیرجندی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم سیما خسروی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ خانم راضیه شاکری بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ خانم راضیه شاکری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره باامضا خانم راضیه شاکری (مدیرعامل) و خانم یلدا رافشان فرد (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم بی بی عصمت قاسمی بسمت بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم زهرا بهدانی بسمت بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی