اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28488

شناسه ملی: 10860932427

تاریخ ثبت: 1386/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 6136684135

آدرس: ، مریم نظری

تاریخ تاسیس: 1386/08/07

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محسن مرداسی 175557XXXX مدیرعامل و سونیا دهقان 189006XXXX رییس هییت مدیره و عاطفه بهداد فر 119000XXXX نایب رییس هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 960730XXXX63357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 22/8/91 و هییت مدیره مورخ 22/8/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: صغری رخشا عضو و رییس هییت مدیره، معصومه موحد عضو و نایب رییس، محسن مرداسی بسمت مدیر عامل و عضو. حق امضا اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: بنفشه افشین بازرس اصلی، مریم نظری بازرس علی البدل کدپستی 613668XXXX مسیول ثبت شرکتهای اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/13:

شرکت مهندسی سازه پیمایش اهواز ( سهامی خاص) تحت شماره ثبت 2848827/6/86 کلاسه 8628749 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گازرسانی، تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده و گرم کننده ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و...) انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن، انجام کلیه کارهای خدماتی، تاسیس اتی، عمرانی، کشاورزی، کامپیوتری، فنی و مهندسی، برق الکترونیک، مکانیک، ابنیه (مشاوره، طرح، نظارت و اجرا) صادرات و واردات کالاهای مجاز، تهیه طبخ و سرویس دهی غذای پرسنل ادارات و کارخانجات، ارایه هرگونه خدمات و پشتیبانی رسانی به ادارات و سازمان ها، باغبانی، درختکاری، گل کاری ایجاد و پشتیبانی فضای سبز، انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب،آبرسانی و کانال های انتقال آب، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن. 2 سرمایه شرکت: دو میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بیست هزار ریالی که 35 % آن طی گواهی شماره 965/30874 بانک ملت شعبه اهواز واریز و مابقی در تعهد است. 3 مرکز اصلی شرکت: اهواز گلستان بوستان خ فریده مجتمع حامد شماره 175 تلفن 3328220 4 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از:محسن مرداسی مدیر عامل ، صغری رخشا رییس هییت مدیره، سمیه مرداسی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک سفته بروات قراردادها) باامضا مدیر عامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین عبارتند از: طاهره حیدری اله آبادی بازرس اصلی، زهره مومنی مقدم بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی