اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2590

شناسه ملی: 10720159990

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1394 وبرابر تاییدیه شماره 5979/16 مورخه 6/8/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقای جعفر مشتاقی فردبه شماره ملی 264867XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدابراهیم خداخواه به شماره ملی 264921XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش 940901XXXX87938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1394 و برابر تاییدیه شماره 3649/16 مورخ 21/5/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای اکبر پورغلامی مقدم به شماره ملی 003715XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کامران رضایی دارسرا به شماره ملی 570921XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حیدرنیای کهن به شماره ملی 264910XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ آقای کامران رضایی دارسرا به شماره ملی 570921XXXX به سمت مدیرعامل شرکت (به مدت 3 سال) انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا مشترک آقای کامران رضایی دارسرا (مدیرعامل) و آقای اکبر پورغلامی مقدم (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای علیرضا حیدرنیای کهن (منشی هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در صورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ش 940706XXXX72928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 17/10/1393 که کلیه مدارک مربوط به تغییرات ان طی نامه شماره 8861/16 مورخه 8/11/93 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بندر انزلی تایید وبه این اداره ارسال گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ مدت فعالیت شرکت طبق ماده 5 قانون اساسنامه به مدت یکسال خورشیدی تمدید گردید. ش 940108XXXX65248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 14757 ـ 14/6/89 و باستناد تاییدیه شماره 378/405 ـ 29/2/90 اداره تعاون بندرانزلی منضم به صورت جلسه مورخ 21/2/90 مجمع عمومی عادی و صورت جلسه مورخ 28/2/90 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی شماره یک بندرانزلی ثبت شده بشماره 2590 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. 1 ـ صورتهای مالی سال 89 و بودجه پیشنهادی سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ با استعفا آقایان علی شکرالهی، فخراله حقیقت منش بجایشان آقایان کامران رضایی دارسرا، بهمن قاسمی شوبی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای کامران کالیوند بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب و آقای فرزاد پوریاری بسمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم خدا خواه بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره آقای کامران رضایی دادرسرا بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهمن قاسمی شوبی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد بهنام وش بسمت منشی هییت مدیره و آقایان عادل گل روحانی، علیرضا حیدر نیای کهن بسمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت انتخاب و آقای بهمن قاسمی شوبی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای علیرضا حیدر نیای کهن عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 9862 17/4/88 و به استناد تاییدیه شماره 3109/405 29/10/88 اداره تعاون بندرانزلی منضم به صورتجلسه مورخ 17/10/88 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه مورخ 19/10/88 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی شماره یک بندرانزلی ثبت شده به شماره 2590 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. 1 صورت های مالی از تاریخ 27/3/88 لغایت 21/9/88 مورد تصویب قرار گرفت. 2 آقایان علی شکراللهی علاف فخرالله حقیقت منش احمد بهنام وش عادل گل روحانی علیرضا حیدرنیا کهن به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای رحیم دادفر به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقای کریم صیدگر به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد پوریاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 طبق صورتجلسه هییت مدیره: آقای فخرالله حقیقت منش به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد بهنام وش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حیدرنیا کهن به سمت منشی هییت مدیره و آقایان علی شکراللهی علاف و عادی گل روحانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت انتخاب و آقای علی شکراللهی علاف به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

پیرو آگهی شماره 2781 7/2/87 و باستناد تاییدیه شماره 740/405 31/3/88 اداره تعاون بندر انزلی منضم بصورت جلسه مورخ 11/9/87 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه مورخه 28/3/88 هییت مدیره و صورت جلسه مورخ 20/3/88 مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات زیر در شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی شماره یک بندر انزلی ثبت شده به شماره 2590 اتخاذ گردیده که بدین وسیله آگهی می گردد: 1 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 74 ماده و 60 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 2 خانم عذرا شبگرد و آقای کریم صیدگر به سمت بازرسان اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 طبق صورت جلسه هییت مدیره، آقای فخراله حقیقت منش به سمت رییس هییت مدیره، آقای عادل گل روحانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد بهنام وش به سمت منشی هییت مدیره، آقای علی شکراللهی علاف و صفرعلی احمدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت انتخاب، آقای علی شکرالهی علاف به سمت مدیر عامل برای مدت 5 ماه انتخاب، حق امضای کلیه قراردادها، اسناد رسمی، تعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات، سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره باامضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره، در غیاب رییس هییت مدیره بامضای نایب رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه های اداری بامضای مدیر عامل و در صورت لزوم بامضای نایب رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو شماره 26349 21/9/86 و باستناد تاییدیه شماره 125/405 28/1/87 اداره تعاون بندر انزلی منضم بصورتجلسه مورخ 22/1/87 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی شماره یک بندر انزلی ثبت شده به شماره 2590 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد: طبق صورتجلسه هییت مدیره: آقای محمد باقر اشکاوند به سمت رییس هییت مدیره، آقای مرتضی ملک دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای منصور یگانه ارشد به سمت منشی هییت مدیره، آقایان 1 . فرهاد قهرمان 2 . حسین دارآفرین به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت انتخاب و آقای نادر نادری پور به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب، حق امضای کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره باامضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره بامضای نایب رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه های اداری باامضای مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی