اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861354580

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 6187896589

آدرس: علی پایه

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/1/91 و هییت مدیره مورخ 28/1/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مصطفی مطوری رییس هییت مدیره، امیر مطوری نایب رییس هییت مدیره، عاصی مطوری مدیر عامل و عضو مونا حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بازرسین برای یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: کریم پایه بازرس اصلی، علی پایه بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد کدپستی 618789XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی