اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1021

شناسه ملی: 14003461421

تاریخ ثبت: 1392/02/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: نشانی منطقه آزاد ماکو شهرستان ماکو ورودی شهر روبروی ندامتگاه ماکو دفتر معدن جویان سنگاب

تاریخ تاسیس: 1392/02/03

کد پستی: 5867137375

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/03:

4,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/20:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1398 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ موسسه حسابرسی و مدیریت آپادانا شماره ثبت 28841 و شناسه ملی 103207XXXX5 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 981220XXXX60438 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/97 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ خانم ندا خلیل پور بشماره ملی 283092XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم سمیرا خلیل پور بشماره ملی 283026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - خانم طناز علیزاده بشماره ملی 282011XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم حمیده محمودزاده بشماره ملی 282018XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت عضویت در هییت مدیره، انتخاب گردیدند. کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره(منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970603XXXX16690 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

باستناد صورتجلسه مورخ 30/05/97 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ خانم ندا خلیل پور و خانم سمیرا خلیل پور و خانم طناز علیزاده و خانم حمیده محمودزاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند و مجمع تصویب نمود که رییس هییت مدیره می تواند در عین حال مدیرعامل شرکت نیز باشد. ش 970603XXXX26732 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/97 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده که باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص از امورات داخلی این شرکتها است و از موارد قابل ثبت و آگهی نمیباشد. ش 970603XXXX00774 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

باستناد صورتجلسه مورخ 1397/4/20 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 تصمیمات زیر در شرکت (در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه) اتخاذ گردیده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میگردد. بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/10 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ 4 میلیون ریال به مبلغ سی میلیارد و 4 میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های غیرنقدی (به استناد نظریه شماره ک 96 , 351 مورخ 1396/10/26 کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس اردلان امویی میلان) افزایش یافت. ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد: اصلاحیه ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد و 4 میلیون ریال منقسم به 1000 سهم 30 , 004 , 000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری سازمان منطقه آزاد ماکو ش 970425XXXX97502 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

باستناد صورتجلسه مورخ 21/04/1397 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ آقای احمد خلیل پور بشماره ملی 283078XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) ـ خانم ندا خلیل پور بشماره ملی 283092XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد خلیل پور بشماره ملی 283026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیرا خلیل پور بشماره ملی 283026XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت عضویت در هییت مدیره، انتخاب گردیدند. کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970424XXXX83211 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

باستناد صورتجلسه مورخ 21/04/1397 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ آقای محمد خلیل پور و خانم ندا خلیل پور و خانم سمیرا خلیل پور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.همچنین کماکان آقای بلال حسین پور به سمت بازرس اصلی و آقای عزیز حسن زاده اقدم رندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 970424XXXX67440 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

باستناد صورتجلسه مورخ 7/12/1396 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده است. باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی از امورات داخلی این شرکتهاست و از موارد قابل ثبت و آگهی نمی باشد. ش 961209XXXX26329 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

باستناد صورتجلسه مورخ 7/12/1396 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 آقای بهنام یوسفی به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای احمد خلیل پور به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) ـ خانم ندا خلیل پور بشماره ملی 283092XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیرا خلیل پور بشماره ملی 283026XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961209XXXX08849 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

باستناد صورتجلسه مورخ 7/12/1396 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ آقای بهنام یوسفی، خانم ندا خلیل پور و خانم سمیرا خلیل پور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش 961209XXXX31248 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

باستناد صورتجلسه مورخ 05/09/1396 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ؛ آقایان محمد خلیل پور، بهنام یوسفی، مختار داداش زاده، امین خلیل پور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند و همچنین کماکان آقای بلال حسین پور بسمت بازرس اصلی و آقای عزیز حسن زاده اقدم رندی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960922XXXX64167 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

باستناد صورتجلسه مورخ 05/09/1396 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده است.باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی از امورات داخلی این شرکتهاست و از موارد قابل ثبت و آگهی نمی باشد. ش 960922XXXX72896 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

باستناد صورتجلسه مورخ 05/09/1396 هییت مدیره شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 آقای بهنام یوسفی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای محمد خلیل پور به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مختار داداش زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای امین خلیل پور به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا نایب رییس هییت مدیره(منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960922XXXX09174 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/27:

باستناد صورتجلسه مورخ 25/02/1396 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ، مرکز اصلی شرکت به نشانی منطقه آزاد ماکو ـ شهرستان ماکو ـ ورودی شهر ـ روبروی ندامتگاه ماکو ـ دفتر معدن جویان سنگاب ـ کدپستی 586179XXXX تغییر یافته است و در همین راستا ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960308XXXX76634 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/27:

باستناد اقرارنامه و صورتجلسه مورخ 25/02/1396 هییت مدیره شرکت سهامی خاص معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ، شعبه شرکت در نشانی؛تهران ـ انتهای اشرفی اصفهانی ـ خیابان سیمون بولیوار ـ به سمت فلکه دانشگاه ـ خیابان سجاد ـ اولین فرعی ـ پلاک 7 تاسیس گردیده است. ش 960308XXXX43468 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/8/95 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 آقایان امین خلیل پور،امیر خلیل پور،مختار داداش زاده،بهنام یوسفی، به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال و آقای بلال حسین پور بشماره ملی 283033XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای عزیز حسن زاده اقدم رندی بشماره ملی 283020XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت،به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951008XXXX74927 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/8/95 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده که باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص از امورات داخلی این شرکتها است و از موارد قابل ثبت و آگهی نمیباشد. ش 951008XXXX51427 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/95 شرکت معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو(سهامی خاص)بشماره ثبت 1021 و شناسه ملی 140034XXXX1 ،آقای امین خلیل پور بشماره ملی 282012XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل-آقای امیر خلیل پور بشماره ملی 282020XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره-آقای مختار داداش زاده بشماره ملی 492957XXXX بسمت عضو هییت مدیره-آقای بهنام یوسفی بشماره ملی 283087XXXX بسمت عضو هییت مدیره،به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) دارندگان حق امضا:کلیه عقود،قراردادها،اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و رییس هییت مدیره(امین خلیل پور)،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951008XXXX89167 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 3/2/92 در دفتر ثبت شرکت های این واحد ثبتی شماره ثبت 1021 ، با شناسه ملی 140034XXXX1 بثبت رسیده و در تاریخ 26/04/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تولید و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ارایه خدمات بازرگانی با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 منطقه آزاد ماکو، بازرگان، جنب پمپ بنزین مغازه داریوش علیزاده، کدپستی 586713XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/4 ریال منقسم به 100 سهم 40000 ریالی با نام که تماما و نقدا برابر گواهی شماره 588795 مورخ 11/3/92 بانک صادرات باجه بازرگان کد 316 پرداخت گردیده و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 ) آقای محمد خلیل پور به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل 2 ) آقای امین خلیل پور به سمت عضو و رییس هییت مدیره. 3 ) آقای مختار داداش زاده به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره: 4 ) آقای بهنام یوسفی به سمت عضو هییت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 8 بازرسان شرکت آقای بلال حسین پور به سمت بازرس اصلی و آقای عزیز حسن زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. 9 اساسنامه شرکت در 64 ماده و 6 تبصره بتصویب رسید. 10 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 035960XXXX770008XXXX رییس واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی