اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1418

شناسه ملی: 14003389310

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/16:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 8/2/92 شرکت تلاش جویان دشتستان سهامی خاص شماره ثبت 1418 و شناسه ملی 140033XXXX0 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 به فعالیت شرکت موضوع آموزش در رشته عمران اضافه و ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 خانم زهرا شبانکاره و خانم حسنیه عباسیان به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 خانم طلعت صولتی دالکی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مرضیه صولتی دالکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیروس صولتی به سمت مدیر عامل همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای سیروس صولتی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا خانم طلعت صولتی دالکی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 168490XXXX110083XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی