اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 18008

شناسه ملی: 10260389209

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8193718881

آدرس: تصفیه اصفهان بزرگراه چمران کوی میثم پلاک 124

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مرتضی خسروی کد ملی 128551XXXX به عنوان مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان، بزرگراه چمران، کوی میثم، پلاک 124 ، کدپستی 819371XXXX می باشد. ش 931202XXXX23233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/8/90 که در تاریخ 20/2/91 به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقایان مرتضی خسروی به کد ملی 128551XXXX و کدپستی 819371XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا خسروی به کد ملی 129334XXXX و کدپستی 819371XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی خسروی به کد ملی 128697XXXX و کدپستی 814877XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 خانمها زهرا صبوخانیان به کد ملی 128178XXXX و کدپستی 819371XXXX و ریحانه موهبت به کد ملی 128705XXXX و کدپستی 813879XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. امضا ذیل ثبت در تاریخ 31/2/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/23:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 21 و 20/8/1388 تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقایان مجتبی خسروی و عباس موهبت و خانم الهه خسروی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای یوسف علیپور و خانم فخر الزمان جمالی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. 2 هییت مدیره از بین خود آقای مجتبی خسروی را به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای عباس موهبت را به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 23/8/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/07/23:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/7/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقایان مجتبی خسروی و عباس موهبت و خانم الهه خسروی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای یوسف علیپور و خانم فخرالزمان جمالی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند هییت مدیره از بین خود آقای مجتبی خسروی را به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای عباس موهبت را به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است عبارات عملیات راه و ترابری آب صنعت ابنیه و ساختمان به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی