اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 23420

شناسه ملی: 10380388748

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/22:

624,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 19/08/1396 و نامه شماره 187027 مورخ 27/9/1396 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد حشمتی با شماره ملی 094046XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و مدیر اجرایی و آقای علی مجدی با شماره ملی 574935XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و آقای محمدعلی رجبی با شماره ملی 070142XXXX به سمت منشی هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای جواد حشمتی (مدیراجرایی) و متغیرآقای علی مجدی (نایب رییس هییت تصفیه) یا آقای محمدعلی رجبی (منشی هییت تصفیه) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای جواد حشمتی (مدیراجرایی) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961017XXXX88573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1396 و نامه شماره 187027 مورخ 27/9/1396 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سالهای 1393 الی 1395 به تصویب رسید. ـ جواد حشمتی با شماره ملی 094046XXXX و علی مجدی با شماره ملی 574935XXXX و محمدعلی رجبی با شماره ملی 070142XXXX به عنوان اعضا هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ رضا مشتاقی باعفت با شماره ملی 093385XXXX به عنوان ناظر هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. ش 961017XXXX57206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/16:

طبق نامه شماره 36120 مورخ 10/3/94 اداره کل تعاون خراسان رضوی ومستند به بند 5 ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اختیارات حاصله از اجرای تبصره 2 ماده مذکور ونیز بند 10 ماده 36 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون شرکت مذبور منحل گردیده. و اسامی مدیران تصفیه به این اداره ارسال نگردیده است ش 940316XXXX05352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/03/1394 و نامه شماره 49144 مورخه 1/4/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان جواد حشمتی وعلی مجدی ومحمدعلی رجبی به عنوان هییت تصفیه انتخاب شدند. ـ آقای رضا مشتاقی به عنوان ناظر هییت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. ش 940414XXXX92269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/14:

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 31/03/1394 و نامه شماره 49144مورخه 1/4/94اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جواد حشمتی به سمت رئیس و مدیر اجرای هیات تصفیه وآقای علی مجدی به سمت نایب رئیس هیات تصفیه و آقای محمدعلی رجبی به سمت منشی هیئت تصفیه انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت تصفیه علاوه بر مهر شرکت تعاونی با امضای آقای جواد حشمتی (مدیر اجرا) و یکی از دو امضا آقایان علی مجدی (نایب رئیس هیات تصفیه) و محمدعلی رجبی (منشی هیات تصفیه) معتبر میباشد. ش940414XXXX21205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/2/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 15/1/92 مدت شرکت برای دو سال تمدید گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/12/91 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 89 و 90 و بودجه پیشنهادی سال 91 آقایان امیر قاسمی مشهدی و سعید اورعی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان محمدعلی رجبی و رضا مشتاقی باعفت و علی مجدی و خانمها صدیقه نظام دوست و سکینه درویش به سمت اعضای اصلی و آقایان براتعلی دادرسان و اسماعیل عمرانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 2/12/91 آقای رضا مشتاقی به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه نظام دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی رجبی به سمت منشی هییت مدیره و آقای جواد حشمتی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت آقای جواد حشمتی ( مدیر عامل ) و متغیر آقای رضا مشتاقی باعفت (رییس هییت مدیره) و خانم صدیقه نظام دوست (نایب رییس) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای جواد حشمتی ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1634982 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

با استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/6/91 شرکت فوق تمدید مدیر عامل ی آقای جواد حشتمی برای باقی مدت هییت مدیره تا تاریخ 6/12/91 مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و چک با امضای ثابت آقای جواد حشتمی ( مدیر عامل ) و متغیر آقای رضا مشتاقی باعفت (رییس هییت مدیره) یا خانم صدیقه نظام دوست (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای آقای جواد حشتمی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/6/89 ضمن اصلاح ماده 5 اساسنامه (مدت فعالیت شرکت) برای مدت دو سال تمدید و مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 22/6/89 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای سال مالی 88 و بودجه پیشنهادی سال 89 و کاهش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/780 ریال به مبلغ 000/000/624 ریال آقایان امیر قاسمی مشهدی و سعید اورعی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/88 شرکت فوق مبنی بر تصویب قبول استعفا دسته جمعی هییت مدیره و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 6/12/88 مجمع به هییت مدیره جهت عقد مشارکت مدنی با هر یک از بانکها و سایر منابع مجاز تفویض اختیار نمود و تصویب صورتهای سال مالی 87 و بودجه پیشنهادی سال 88 و آیین نامه اجرای تبصره 3 ماده 3 اساسنامه در 28 ماده و 21 تبصره، آقای رضا مشتاقی با عفت و خانم صدیقه نظام دوست، آقایان محمدعلی رجبی، علی مجدی و خانم سیکنه درویش به سمت اعضای اصلی و آقایان براتعلی دادرسان و اسماعیل عمرانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 6/12/88 آقای رضا مشتاقی باعفت به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه نظام دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی رجبی به سمت منشی هییت مدیره و آقای جواد حشمتی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت جواد حشمتی ( مدیر عامل ) و یکی از دو امضای آقای رضا مشتاقی باعفت (رییس هییت مدیره) و خانم صدیقه نظام دوست (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای جواد حشمتی ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی